Regulamin Aplikacji Mobilnej

 

 

1.

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez ONFIRE TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie za pośrednictwem aplikacji mobilnej Swyft (zwanej dalej: „Aplikacją Mobilną”).

§ 1 Definicje

 

1.

Aplikacja Mobilna - oznacza program komputerowy zainstalowany na urządzeniu mobilnym Użytkownika, przy pomocy którego Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną.

 

2.

Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

3.

Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Użytkownikowi przez Usługodawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

 

4.

Dostawca – oznacza transport własny Usługodawcy za pośrednictwem którego Usługodawca dokonuje Dostawy Towarów.

 

5.

Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Użytkownika podczas Rejestracji w Aplikacji Mobilnej, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Użytkownika w Aplikacji Mobilnej.

 

6.

Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

 

7.

Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

8.

Konto Użytkownika - oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika panel, uruchomiony na jego rzecz przez Usługodawcę, po dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Użytkownika.

 

9.

Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

10.

Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta - oznacza osobę fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

11.

Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.

 

12.

Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Użytkownika ze wszystkich funkcjonalności Aplikacji Mobilnej.

 

13.

Usługodawca - oznacza ONFIRE TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (02-662), ul. Świeradowska 47, NIP: 5213918658, REGON: 388027780, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000880528, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000 złotych; e-mail: iodo@swyft.pl, będącą jednocześnie właścicielem Aplikacji Mobilnej.

 

 

Numer BDO - 000534188.

 

14.

Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Usługodawcę za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.

 

15.

Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Użytkownikowi lub Usługodawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

 

16.

Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Użytkownikiem a Usługodawcą.

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie z Aplikacji Mobilnej

 

1.

Wszelkie prawa do Aplikacji Mobilnej, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Usługodawcy wyrażoną na piśmie.

 

2.

Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Aplikacji Mobilnej to:

 

a)

urządzenie mobilne (smartfon) wyposażone w system operacyjny Android w wersji co najmniej 10.0 lub nowszej, aktywne konto użytkownika w serwisie www.google.com oraz dostęp do sieci Internet;

 

b)

urządzenie mobilne (smartfon) wyposażone w system operacyjny iOS w wersji co najmniej 7 lub nowszej, aktywne konto użytkownika w serwisie www.appstore.com oraz dostęp do sieci Internet.

 

 

w zależności od dokonanego przez Użytkownika wyboru systemu, w którym działać będzie Aplikacja Mobilna.

 

3.

Usługodawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Użytkowników z Aplikacji Mobilnej, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na urządzeniu końcowym Użytkownika. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Aplikacji Mobilnej na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z Aplikacji Mobilnej.

 

4.

W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej oraz numeru telefonu komórkowego.

 

5.

Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Aplikacji Mobilnej lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

 

6.

Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Usługodawca nigdy nie zwraca się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

 

7.

Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Aplikacji Mobilnej w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy, tj. działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści niezwiązanych z działalnością Usługodawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.

§ 3 Rejestracja

 

1.

W celu utworzenia Konta Użytkownika, Użytkownik obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.

 

2.

Rejestracja jest konieczna do złożenia zamówienia za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej.

 

3.

W celu Rejestracji, Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Użytkownik ustala indywidualne Hasło.

 

4.

Użytkownik ma również możliwość dokonania Rejestracji za pośrednictwem swojego konta użytkownika facebook.com. Założenie Konta Użytkownika odbywa się poprzez dedykowane przekierowanie z Aplikacji Mobilnej na stronę internetową facebook.com, gdzie Użytkownik poproszony jest o podanie nazwy użytkownika oraz hasła jakie posiada do konta użytkownika w facebook.com. Po dokonaniu autoryzacji na stronie facebook.com, Użytkownik z powrotem jest przekierowany do Aplikacji Mobilnej, w której zakładane jest Konto Użytkownika, z odnośnikiem do konta użytkownika na facebook.com. Nazwa użytkownika do serwisu facebook.com oraz jego hasło nie są rejestrowane i przechowywane przez Usługodawcę.

 

5.

Użytkownik ma również możliwość dokonania Rejestracji za pośrednictwem swojego konta użytkownika google.com. Założenie Konta Użytkownika odbywa się poprzez dedykowane przekierowanie z Aplikacji Mobilnej na stronę internetową google.com, gdzie Użytkownik poproszony jest o podanie nazwy użytkownika oraz hasła jakie posiada do konta użytkownika w google.com. Po dokonaniu autoryzacji na stronie google.com, Użytkownik z powrotem jest przekierowany do Aplikacji Mobilnej, w której zakładane jest Konto Użytkownika, z odnośnikiem do konta użytkownika na google.com. Nazwa użytkownika do serwisu google.com oraz jego hasło nie są rejestrowane i przechowywane przez Usługodawcę.

 

6.

Użytkownik ma również możliwość dokonania Rejestracji za pośrednictwem Apple. Odbywa się to poprzez łączenie się Aplikacji Mobilnej z Apple ID, które jest używane na urządzeniu Użytkownika i którego Użytkownik używa do założenia konta użytkownika. Po dokonaniu autoryzacji na stronie Apple, Użytkownik z powrotem jest przekierowany do Aplikacji Mobilnej, w której zakładane jest Konto Użytkownika, z odnośnikiem do konta Apple. Nazwa użytkownika do serwisu oraz jego hasło nie są rejestrowane i przechowywane przez Usługodawcę.

 

7.

W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Użytkownik ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

 

8.

Użytkownik odpowiada za poprawność, kompletność i aktualność danych przekazanych w formularzu rejestracyjnym.

 

9.

Użytkownik jest zobowiązany do nieujawniania danych swojego Konta Użytkownika oraz udostępniania go osobom trzecim.

 

10.

Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Aplikacja mobilna za pośrednictwem komunikatu wyświetlonego na ekranie urządzenia Użytkownika, potwierdza Rejestrację przez Usługodawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Użytkownika, zaś Użytkownik uzyskuje możliwość dostępu do Konta Użytkownika i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

§ 4 Zamówienia

 

1.

Informacje zawarte w Aplikacji Mobilnej nie stanowią oferty Usługodawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Użytkowników do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.

 

2.

Użytkownik może składać zamówienia za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej przez 7 dni w tygodniu, pomiędzy 7:30-22:30, z wyjątkiem sytuacji przerw technicznych, o jakich Użytkownik zostanie poinformowany komunikatem przed złożeniem zamówienia.

 

3.

Użytkownik składający zamówienie za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia "DODAJ DO KOSZYKA" pod danym Towarem prezentowanym w Aplikacji Mobilnej. Użytkownik po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Usługodawcy, wybierając w Aplikacji Mobilnej, przycisk „Zamawiam i płacę”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Usługodawcy, Użytkownik jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.

 

4.

Złożenie zamówienia stanowi złożenie Usługodawcy przez Użytkownika oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.

 

5.

Po złożeniu zamówienia, Usługodawca potwierdzenie jego złożenie, poprzez wyświetlenie odpowiedniego komunikatu za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej, z tą chwilą zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

 

6.

Po zawarciu Umowy sprzedaży, Usługodawca potwierdza Użytkownikowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku, na adres poczty elektronicznej Użytkownika lub pisemnie na wskazany przez Użytkownika podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres.

§ 5 Płatności

 

1.

Ceny w Aplikacji Mobilnej, zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Użytkownik będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Użytkownik będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.

 

2.

Użytkownik może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

 

a)

karta płatnicza lub przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności przelewy24.pl, obsługiwany przez firmę PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Użytkownikowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Usługodawcy).

 

3.

Użytkownik powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży w terminie 15 minut.

 

4.

W wypadku niewykonania zobowiązania przez strony umowy w terminie ściśle określonym, wynikającym z zawartej Umowy sprzedaży, strona uprawniona może w razie zwłoki drugiej strony odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego, zgodnie z art. 492 Kodeksu Cywilnego. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 7 Dni roboczych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży. Powyższe uprawnienie ma zastosowanie w szczególności w sytuacji niewywiązania się przez Użytkownika z obowiązku dokonania płatności za złożone zamówienie w terminie ściśle określonym, wskazanym powyżej. W takiej sytuacji, po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie płatności, Usługodawca prześle Użytkownikowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 492 Kodeksu Cywilnego.

§ 6 Dostawa

 

1.

Usługodawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

2.

Usługodawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.

 

3.

Usługodawca zamieszcza za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej informację o liczbie godzin lub minut potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia. Maksymalny czas Dostawy może wynieść 3h od momentu złożenia zamówienia.

 

4.

Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej liczony jest w godzinach i/lub minutach.

 

5.

Zamówione Towary są dostarczane do Użytkownika za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.

 

6.

Po złożeniu zamówienia nie ma możliwości zmiany adresu Dostawy dla tego zamówienia.

 

7.

W momencie przekazania Towaru Użytkownikowi, wyświetlana jest w Aplikacji Mobilnej Użytkownika informacja potwierdzająca dostawę przesyłki przez Usługodawcę o treści „Zamówienie dostarczone”.

 

8.

Użytkownik obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Użytkownik ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

 

9.

Usługodawca udostępnia Użytkownikowi do pobrania fakturę VAT w formie pliku elektronicznego w formacie PDF, obejmującą dostarczane Towary. W celu otwarcia pliku Użytkownik powinien posiadać bezpłatne oprogramowanie kompatybilne z formatem PDF. Usługodawca rekomenduje w tym celu program Adobe Acrobat Reader, które można pobrać bezpłatnie pod adresem http://www.adobe.com/.

 

 

Użytkownik w celu otrzymania faktury VAT powinien zadeklarować w momencie dokonywania zakupu, że nabywa Towar jako Przedsiębiorca (podatnik). Zgłoszenie powyższej deklaracji następuje poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia, przed wysłaniem zamówienia do Usługodawcy.

§ 7 Rękojmia

 

1.

Usługodawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Usługodawca jest odpowiedzialny względem Użytkownika, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

 

2.

Jeżeli Towar ma wadę, Użytkownik może:

 

a)

złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Usługodawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

 

 

Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Usługodawcę albo Usługodawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Użytkownik może zamiast zaproponowanego przez Usługodawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Użytkownika jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Usługodawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Użytkownika inny sposób zaspokojenia.

 

 

Użytkownik nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.

 

b)

żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Usługodawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika.

 

 

Usługodawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Użytkownika, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Użytkownika jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Usługodawca.

 

3.

Użytkownik, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Usługodawcy. W wypadku Użytkownika będącego Konsumentem oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, koszt dostarczenia pokrywa Usługodawca.

 

4.

Usługodawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Użytkownikowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Użytkownik może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Użytkownik żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

 

5.

Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Użytkownik może kierować w formie pisemnej na adres Usługodawcy.

 

6.

Usługodawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Użytkownika.

 

7.

Użytkownik może zgłosić Usługodawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres feedback@swyft.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Użytkownikowi odpowiedzi.

 

8.

Usługodawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

§ 8 Odstąpienie od Umowy sprzedaży

 

1.

Użytkownik będący Konsumentem oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

 

2.

Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta, Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta lub wskazaną przez nich osobę trzecią inną niż przewoźnik.

 

 

Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres Usługodawcy, tj.: ONFIRE TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Świeradowska 47 (02-662), Warszawa, lub też za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Usługodawcy, tj.: feedback@swyft.pl. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Usługodawcę za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej pod adresem: Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 

 

Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej pod adresem: Elektroniczny Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Usługodawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem strony internetowej.

 

3.

W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

 

4.

Jeśli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 

5.

Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

6.

Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 

7.

Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ma obowiązek zwrócić Towar Usługodawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Usługodawcy przed upływem tego terminu.

 

8.

W wypadku odstąpienia Użytkownik będący Konsumentem lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu.

 

9.

Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Usługodawca informuje Konsumenta oraz Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej.

 

10.

Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 

11.

Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta chyba, że Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

12.

Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta w odniesieniu do umów w których Towarem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

 

13.

Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§ 9 Usługi nieodpłatne

 

1.

Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:

 

a)

Prowadzenie Konta Użytkownika;

 

b)

Zamieszczanie opinii.

 

2.

Usługi wskazane w §9 ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 

3.

Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Użytkowników w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

 

4.

Usługa Prowadzenie Konta Użytkownika dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Użytkownikowi dedykowanego panelu w ramach Aplikacji Mobilnej, umożliwiającego Użytkownikowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.

 

5.

Użytkownik, który dokonał Rejestracji może zgłosić Usługodawcy żądanie usunięcia Konta Użytkownika, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Użytkownika przez Usługodawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.

 

6.

Usługa Zamieszczanie opinii polega na umożliwieniu przez Usługodawcę, Użytkownikom posiadającym Konto Użytkownika publikacji za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Użytkownika oraz ocen dotyczących w szczególności Towarów lub realizacji zamówienia.

 

7.

Rezygnacja z usługi Zamieszczanie opinii możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej.

 

8.

Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Usługodawcy, tj. prowadzenia działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Usługodawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd, jak również w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń Aplikacji Mobilnej lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych. Usługodawca zawiadamia Użytkownika o zablokowaniu dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.

§ 10 Odpowiedzialność Użytkownika w zakresie zamieszczanych przez niego treści

 

1.

Zamieszczając treści oraz udostępniając je Użytkownik dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Usługodawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Usługodawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.

 

2.

Użytkownik oświadcza, że:

 

a)

jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio - utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na treści;

 

b)

umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, o których mowa w §9 Regulaminu, danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;

 

c)

wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Użytkowników oraz Usługodawcę, jak również upoważnia Usługodawcę do ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;

 

d)

wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

3.

Użytkownik nie jest uprawniony do:

 

a)

zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §9 Regulaminu, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej;

 

b)

zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §9 Regulaminu, treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.

 

4.

Usługodawca ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez Użytkowników treści pod warunkiem otrzymania powiadomienia zgodnie z §11 Regulaminu.

 

5.

Zabronione jest zamieszczanie przez Użytkowników w ramach korzystania z usług, o których mowa w §9 Regulaminu, treści które mogłyby w szczególności:

 

a)

zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;

 

b)

naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;

 

c)

posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);

 

d)

pozostawać w sprzeczności z interesem Usługodawcy, tj. treści stanowiących materiały o charakterze reklamowym innego przedsiębiorcy lub produktu; treści nie związanych z działalnością Usługodawcy; treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd;

 

e)

naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.

 

6.

W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z §11 Regulaminu, Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Użytkowników w ramach korzystania przez nich z usług, o których mowa w §9 Regulaminu, w szczególności w odniesieniu do treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów, stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Usługodawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.

 

7.

Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Usługodawcę umieszczonych przez niego treści w ramach korzystania z Aplikacji Mobilnej.

§ 11 Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

 

1.

W przypadku, gdy Użytkownik lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Usługodawcę o potencjalnym naruszeniu.

 

2.

Usługodawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie z Aplikacji Mobilnej, treści będących przyczyną naruszenia.

§ 12 Ochrona danych osobowych

 

1.

Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.

§ 13 Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów sprzedaży)

 

1.

Zarówno Użytkownik, jak i Usługodawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.

 

2.

Użytkownik, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Usługodawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Usługodawcy z oświadczeniem woli Użytkownika.

 

3.

Usługodawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Użytkownika stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas Rejestracji.

§ 14 Postanowienia końcowe

 

1.

Usługodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Użytkownikami będącymi Przedsiębiorcami Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Użytkownika będącego Przedsiębiorcą.

 

2.

Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili zza pośrednictwem Aplikacji Mobilnej.

 

3.

W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

 

4.

Usługodawca informuje Użytkownika będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Usługodawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

 

5.

Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Usługodawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Użytkownika. Usługodawca poinformuje Użytkownika o treści zmian do Regulaminu każdorazowo przed ich wejściem w życie, udostępniając Użytkownikowi w drodze elektronicznej treść zmian odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §13 Regulaminu.

 

6.

Umowy ze Usługodawcą zawierane są w języku polskim.

 

7.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 29.07.2021 r.

Zobacz certyfikat Rzetelny Regulamin