Polityka prywatności aplikacji mobilnej

 

 

1.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej Swyft (zwanej dalej: „Aplikacją Mobilną”).

 

2.

Właścicielem Aplikacji Mobilnej i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest ONFIRE TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (02-662), przy ul. Świeradowska 47, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000880528, o kapitale zakładowym 100.000 PLN, NIP: 5213918658, Regon: 388027780, zwana dalej ONFIRE TECHNOLOGIES SP. Z O.O.

 

3.

Dane osobowe zbierane przez ONFIRE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

 

4.

ONFIRE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników korzystających z Aplikacji Mobilnej.

§ 1 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

 

1.

ONFIRE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zwanych dalej łącznie Użytkownikami.

 

2.

Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku:

 

a)

rejestracji konta za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 

b)

składania zamówienia za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 

c)

korzystania z usługi zamieść opinię, w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna - niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi zamieść opinię (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 

3.

W przypadku rejestracji konta za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej, Użytkownik podaje:

 

a)

adres e-mail.

 

4.

Podczas rejestracji konta za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej Użytkownik samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Użytkownik może zmienić hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w §6.

 

5.

W przypadku składania zamówienia za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej, Użytkownik podaje następujące dane:

 

a)

adres e-mail;

 

b)

dane adresowe:

 

a.

kod pocztowy i miejscowość;

 

b.

ulica wraz z numerem domu/mieszkania.

 

c)

imię i nazwisko;

 

d)

numer telefonu.

 

6.

W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:

 

a)

firmę Przedsiębiorcy;

 

b)

numer NIP.

 

7.

W przypadku skorzystania z usługi zamieść opinię, Użytkownik podaje jedynie swój pseudonim, nick lub imię.

 

8.

Podczas korzystania z Aplikacji Mobilnej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

 

9.

Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Aplikacji Mobilnej. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

  10.

W przypadku dostawców zbierane są dane dotyczące lokalizacji - zbieramy przybliżone lub dokładne dane dotyczące lokalizacji  dostawców m.in. w celu umożliwienia monitorowania dostawy i zapewnienia bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom i ich wykrywania oraz spełnienia wymogów prawnych. Dane są zbierane zarówno, gdy aplikacja Swyft.app jest uruchomiona na pierwszym planie (jest otwarta na ekranie) lub działa w tle (jest otwarta, ale nie na ekranie) na ich urządzeniach mobilnych. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

 

11.

W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Użytkownika w ramach korzystania z funkcjonalności w Aplikacji Mobilnej takie jak: adres e-mail, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

 

12.

Przekazanie danych osobowych do ONFIRE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. jest dobrowolne, w związku ze świadczeniem usług za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych uniemożliwia skorzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną.

§ 2 Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane?

 

1.

Dane osobowe Użytkownika przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta ONFIRE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. przy prowadzeniu Aplikacji Mobilnej. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom ONFIRE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

 

a)

Podmioty przetwarzające. ONFIRE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie ONFIRE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych;

 

b)

Administratorzy. ONFIRE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Użytkowników. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.

 

2.

Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedziby w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

 

3.

Dane osobowe Użytkowników przechowywane są:

 

a)

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez ONFIRE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić ONFIRE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

 

b)

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez ONFIRE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

 

4.

W przypadku dokonania zakupu za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej, dane osobowe mogą być przekazywane, w zależności od wyboru Użytkownika, następującym podmiotom w celu dostarczenia zamówionych towarów:

 

a)

firmie kurierskiej.

 

5.

W przypadku, gdy Użytkownik wybierze płatność poprzez system przelewy24.pl, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

 

6.

Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Użytkownikom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Aplikacji Mobilnej do preferencji Użytkowników, a także administrowania Aplikacją Mobilną.

 

7.

W przypadku skierowania żądania ONFIRE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

§ 3 Mechanizm cookies, adres IP

 

1.

Aplikacja Mobilna używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez ONFIRE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. na urządzeniu końcowym osoby korzystającej z Aplikacji Mobilnej, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu dają możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin Aplikacji Internetowej.

 

2.

ONFIRE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. wykorzystuje dwa typy plików cookies:

 

a)

Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu urządzenia mobilnego zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzeń mobilnych Użytkowników.

 

b)

Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzeń mobilnych Użytkowników.

 

3.

ONFIRE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. wykorzystuje cookies własne w celu:

 

a)

uwierzytelniania Użytkownika w Aplikacji Mobilnej i zapewnienia sesji Użytkownika w Aplikacji Mobilnej (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Aplikacji Mobilnej ponownie wpisywać loginu i hasła;

 

b)

analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Aplikacji Mobilnej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

 

4.

ONFIRE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:

 

a)

popularyzacji Aplikacji Mobilnej za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrzne: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);

 

b)

zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrzne: Google Inc z siedzibą w USA);

 

c)

prezentacji Certyfikatu Rzetelny Regulamin za pośrednictwem serwisu internetowego rzetelnyregulamin.pl (administrator cookies zewnętrzne: Rzetelna Grupa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie).

 

5.

Mechanizm cookies jest bezpieczny dla urządzeń mobilnych Użytkowników Aplikacji Mobilnej. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń mobilnych Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do urządzeń mobilnych. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Aplikacji Mobilnej będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 

6.

Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

 

a)

przeglądarka Chrome i Chrome Mobile;

 

b)

przeglądarka Facebook in-app Browser;

 

c)

przeglądarka Internet Explorer;

 

d)

przeglądarka Microsoft EDGE;

 

e)

przeglądarka Mozilla Firefox;

 

f)

przeglądarka Opera;

 

g)

przeglądarka Safari i Safari Mobile;

 

h)

przeglądarka Samsung Browser.

 

7.

ONFIRE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. może gromadzić adresy IP Użytkowników. Adres IP to numer przydzielany urządzeniu mobilnemu Użytkownika korzystającego z Aplikacji Mobilnej przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany urządzeniu mobilnemu, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem. Adres IP jest wykorzystywany przez ONFIRE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Aplikacji Mobilnej, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do korzystania z Aplikacji Mobilnej.

§ 4 Prawa osób, których dane dotyczą

 

1.

Prawo do cofnięcia zgody - podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

 

a)

Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił ONFIRE TECHNOLOGIES SP. Z O.O.

 

b)

Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.

 

c)

Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez ONFIRE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

 

d)

Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Użytkownika żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem ONFIRE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. może świadczyć jedynie za zgodą.

 

2.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 21 RODO.

 

a)

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli ONFIRE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług ONFIRE TECHNOLOGIES SP. Z O.O., prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Aplikacji Mobilnej oraz ułatwienie korzystania z Aplikacji Mobilnej, a także badanie satysfakcji.

 

b)

Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.

 

c)

Jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny i ONFIRE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Użytkownik wniósł sprzeciw.

 

3.

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) - podstawa prawna: art. 17 RODO.

 

a)

Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.

 

b)

Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

 

a.

dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

 

b.

wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;

 

c.

wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;

 

d.

dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;

 

e.

dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu ONFIRE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. podlega;

 

f.

dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

 

c)

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, ONFIRE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega ONFIRE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług ONFIRE TECHNOLOGIES SP. Z O.O., czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.

 

4.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 18 RODO.

 

a)

Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. ONFIRE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.

 

b)

Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:

 

a.

gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ONFIRE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;

 

b.

gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Użytkownik zażąda ograniczenia ich wykorzystania;

 

c.

gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

 

d.

gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Użytkownika.

 

5.

Prawo dostępu do danych - podstawa prawna: art. 15 RODO.

 

a)

Użytkownik ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Użytkownik ma prawo:

 

a.

uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;

 

b.

uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Użytkownika albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

 

c.

uzyskać kopię swoich danych osobowych.

 

6.

Prawo do sprostowania danych - podstawa prawna: art. 16 RODO.

 

a)

Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z §7 Polityki Prywatności.

 

7.

Prawo do przenoszenia danych - podstawa prawna: art. 20 RODO.

 

a)

Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Użytkownik ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Użytkownika w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

 

8.

W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, ONFIRE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – ONFIRE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

 

9.

Użytkownik może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

 

10.

Użytkownik ma prawo żądać od ONFIRE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w §7 Polityki Prywatności.

 

11.

Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

§ 5 Usługi dopasowane do preferencji i zainteresowań (profilowanie)

 

1.

Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego Przetwarzania Danych Osobowych, które polega na wykorzystaniu Danych Osobowych do oceny niektórych czynników osobowych Osoby Fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej Osoby Fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

 

2.

Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (profilowanie), jednakże nie będzie to wywoływać wobec nich żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację Użytkowników.

 

3.

Profilowanie danych osobowych przez ONFIRE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. polega na przetwarzaniu danych Użytkowników w sposób zautomatyzowany oraz ręczny, poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Użytkowniku, w szczególności do analizy lub prognozy jego osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 

4.

W celu dotarcia do Użytkownika z komunikatami marketingowymi poza Aplikacją Mobilną, ONFIRE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. korzysta z usług zewnętrznych dostawców. Usługi te polegają na wyświetlaniu komunikatów marketingowych na innych stronach niż Aplikacja Mobilna. W tym celu zewnętrzni dostawcy instalują np. odpowiedni kod lub pixel, aby pobrać informacje o aktywności Użytkownika w Aplikacji Mobilnej. Szczegóły w zakresie stosowanych cookies znajdują się w §3. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na dopasowaniu komunikatów marketingowych do preferencji oraz zainteresowań.

 

5.

W celu dotarcia do Użytkownika z komunikatami marketingowymi za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej, ONFIRE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. korzysta z usług zewnętrznych dostawców. Usługi te polegają na wyświetlaniu komunikatów marketingowych za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej. W tym celu zewnętrzni dostawcy instalują np. odpowiedni kod lub pixel, aby pobrać informacje o aktywności Użytkownika w Aplikacji Mobilnej. Szczegóły w zakresie stosowanych cookies znajdują się w §3. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na dopasowaniu komunikatów marketingowych do preferencji oraz zainteresowań.

 

6.

W celu dotarcia do Użytkownika z komunikatami marketingowymi za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej, ONFIRE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. korzysta z własnych mechanizmów cookies, aby pobrać informacje o aktywności Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej. Szczegóły w zakresie stosowanych cookies znajdują się w §3. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na dopasowaniu komunikatów marketingowych do preferencji oraz zainteresowań.

§ 6 Zarządzanie bezpieczeństwem - hasło

 

1.

ONFIRE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. zapewnia Użytkownikom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej. ONFIRE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. stosuje certyfikat SSL wystawiony przez jedną z czołowych światowych firm w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć Internet.

 

2.

W przypadku, gdy Użytkownik posiadający konto w Aplikacji Mobilnej utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Aplikacja Mobilna umożliwia wygenerowanie nowego hasła. ONFIRE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Zapomniałeś hasła?”, podanym przy formularzu logowania do konta w Aplikacji Mobilnej. Użytkownik na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzyma wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza udostępnionego za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej, gdzie Użytkownik będzie miał możliwość ustalenia nowego hasła.

 

3.

ONFIRE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Użytkownika.

§ 7 Zmiany Polityki Prywatności

 

1.

Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym ONFIRE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. poinformuje Użytkowników z wyprzedzeniem 7 dni.

 

2.

Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: iodo@swyft.pl

 

3.

Data ostatniej modyfikacji: 12.07.2021 r.

 

Zobacz certyfikat Rzetelny Regulamin