Jak wygląda proces odprawy celnej?


Odprawa uproszczona ma dwie wersje. Pierwsza i najczęściej stosowana to procedura na miejscu – w magazynie lub siedzibie firmy, nie trzeba przedstawiać towaru w urzędzie celnym. Druga polega na przedstawieniu niekompletnego zgłoszenia celnego, stosowana jest w wyjątkowych sytuacjach.

Jak wygląda procedura odprawy celnej?

Kontrola celna obejmuje całe dostawy towarów, albo tylko ich fragment i może odbyć się w obecności importera lub bez jego udziału. W jej przebiegu sprawdza się towar zadeklarowany do odprawy oraz zabezpiecza międzynarodowy obrót towarów, zgodnie z obowiązującymi przepisami i umowami międzynarodowymi.

Ile idzie paczka po odprawie celnej?

Odprawa celna standardowo trwa do kilku godzin (w przypadku prawidłowo przygotowanych dokumentów). W przypadku jednak, gdy służby celne uznają, że jakieś formalności nie zostały dopełnione lub mają podejrzenie, że coś z paczką jest nie tak, czas może się wydłużyć do miesiąca.

Czy muszę być obecny podczas odprawy celnej?

Czy muszę być obecny podczas odprawy celnej ? Przed Urzędem Celnym importera bądź eksportera reprezentuje upoważniona agencja celna. Nie ma potrzeby przyjeżdżania w tym celu do portu zwłaszcza że większość odpraw odbywa się „przez system” tj.

Co sprawdzaja na odprawie celnej?

Odprawy celne obejmują sprawdzenie ładunku oraz zabezpieczenie jego obrotu po to, aby przebiegał zgodnie z umowami międzynarodowymi i aktualnie obowiązującym prawem. Nie zawsze kontroli podlega cały towar, czasami jest ona częściowa. Podczas odprawy pobiera się również cło i podatki oraz sprawdza wszelką dokumentację.

Co się dzieje z paczka po odprawie celnej?

Gdy podczas śledzenia paczki zauważymy, że została ona zatrzymana przez Urząd Celny, w pierwszej kolejności powinniśmy poczekać na oficjalne zawiadomienie z urzędu o konieczności uiszczenia VAT i cła, przesyłane pocztą.

Co jest po odprawie celnej?

Odprawa celna Organy celne sprawdzają dany towar w celu zabezpieczenia zgodności obrotu towarowego z zagranicą z prawem i umowami międzynarodowymi.

Jakie są koszty odprawy celnej?

Kto płaci za odprawę celną?

Wywóz towarów poza granice Unii Europejskiej wymaga zgłoszenia towarów do odprawy celnej. I choć od wywozu towarów nie trzeba płacić cła (płaci je importer, a stawka VAT wynosi 0%), to przedsiębiorca sprzedający te towary musi dochować szeregu procedur i formalności.

Jak wygląda kontrola celna paczki?

Odprawa celna paczki ma miejsce w terenie wyznaczonym przez jednostki organizacyjne. Miejsce odprawy musi być uzgodnione z dyrektorem urzędu celnego. Kontroli poddaje się całą dostawę towaru lub jej część. Odbywać się może w obecności importera, odbiorcy, spedytora lub bez udziału osoby zainteresowanej.

Jak wypełnić dokumenty do odprawy celnej?

Prawidłowo wypełnij i dołącz fakturę w 3 egzemplarzach i dwóch językach: jeden oryginał i co najmniej dwie kopie. Wszystkie egzemplarze muszą być podpisane. Zalecamy również umieszczenie kopii wewnątrz paczki (lub w jednej paczce, jeśli wysyłanych jest kilka paczek).

Kto zgłasza towar do odprawy celnej?

Kto ma obowiązek dokonania odprawy celnej? Obowiązek dokonania zgłoszenia towaru do procedury celnej dotyczy każdego przedsiębiorcy, który dokonuje transakcji obrotu towarami z krajami spoza Unii Europejskiej.

Co grozi za brak odprawy celnej?

§ 1. Kto uchylając się od powinności celnej wprowadza z zagranicy na polski obszar celny lub wyprowadza z tego obszaru za granicę towar bez uiszczenia cła, podlega karze grzywny w wysokoci od 2 do 4-krotnej kwoty należnego cła.

Jak samemu dokonac odprawy celnej?

Formalności przed odprawą Przede wszystkim trzeba uzyskać numer EORI (Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych). Uzyskuje się go na platformie usług elektronicznych PUESC. W Polsce numer EORI tworzy się na podstawie numeru NIP. Bez EORI nie można dokonać odprawy celnej.

Jak zgłosić towar do odprawy celnej?

Zgłoszenia celnego towarów w przywozie dokonuje się w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu CELINA bądź pisemnie na formularzu Jednolitego Dokumentu Administracyjnego (SAD). Dokonując zgłoszenia celnego w formie elektronicznej, należy dokonać rejestracji na Platformie Usług Elektronicznych Służby Celnej.

Jak samemu dokonac odprawy celnej?

Formalności przed odprawą Przede wszystkim trzeba uzyskać numer EORI (Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych). Uzyskuje się go na platformie usług elektronicznych PUESC. W Polsce numer EORI tworzy się na podstawie numeru NIP. Bez EORI nie można dokonać odprawy celnej.

Kto płaci za odprawę celną?

Wywóz towarów poza granice Unii Europejskiej wymaga zgłoszenia towarów do odprawy celnej. I choć od wywozu towarów nie trzeba płacić cła (płaci je importer, a stawka VAT wynosi 0%), to przedsiębiorca sprzedający te towary musi dochować szeregu procedur i formalności.

Jak wygląda odprawa celna na lotnisku?

Podczas odprawy następuje kontrola dokumentów, nadanie bagażu rejestrowanego (jeśli jest), wygenerowanie karty pokładowej oraz przejście przez bramki kontrolne. Podczas odprawy samolotowej będą sprawdzane Twój dowód osobisty bądź paszport.

Jak wygląda procedura odprawy celnej?

Kontrola celna obejmuje całe dostawy towarów, albo tylko ich fragment i może odbyć się w obecności importera lub bez jego udziału. W jej przebiegu sprawdza się towar zadeklarowany do odprawy oraz zabezpiecza międzynarodowy obrót towarów, zgodnie z obowiązującymi przepisami i umowami międzynarodowymi.

Ile trwa etap przed zgloszeniem celnym?

Czas odprawy celnej paczki jest uzależniony od wielu czynników. W przypadku przesyłek prywatnych zazwyczaj cała procedura trwa 1-2 dni.

Jak długo paczka może być w kontroli celnej?

Każda przesyłka może podlegać kontroli zawartości. W niektórych krajach służby zastrzegają, że kontrola taka może potrwać do 21 dni – jest to o tyle ważne, że przesyłki która trafiła do kontroli celnej nie można reklamować z powodu opóźnienia w jej doręczeniu.

Czy wszystkie paczki z Chin są sprawdzane?

Wszystkie przesyłki podlegają wstępnej kontroli, a losowo wybrane są bardziej szczegółowo sprawdzanie, a nawet otwierane i to właśnie funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej decydują o zastosowaniu odpowiedniej stawki cła i VAT. Zaniżona wartość na kopercie już niestety nie wystarczy.

Gdzie odbywa się odprawa celna?

Kontroli mogą zostać poddane całe dostawy lub tylko ich części i może się ona odbyć w bez udziału importera, którego obowiązkiem jest sporządzenie zgłoszenia celnego. Najczęściej odprawa celna odbywa się na lotnisku, a reprezentantem importera może być agent celny, z którym została podpisana stosowna umowa.

Czy paczki są prześwietlane?

– Standardowo w kraju nadania wszystkie przesyłki są prześwietlane skanerem. Taka jest reguła. Natomiast, zdarzają się takie rzeczy, które są zawsze weryfikowane.

Czy celnik może otworzyc przesylke?

„Tak, to upoważnienie jest jednoznaczne. Znajduje się ono w art. 156 prawa celnego, które mówi, że celnicy mają prawo do monitorowania wszystkich towarów jakie trafiają do kraju”. Ustawa odnosi się do listów, paczek i firm transportowych.

Jak dokonać odprawy celnej przesyłki pocztowej?

Po otrzymaniu w/w dokumentów, nasza Agencja Celna zgłasza towar do odprawy celnej, po odprawie, klient przesyła kwotę należności celnych na konto U.C., w tym momencie zwalniamy przesyłkę i przekazujemy Poczcie Polskiej do dostarczenia.

Jakie są rodzaje odprawy celnej?

Wyróżnia się różne rodzaje odprawy celnej: czasową (warunkową) – ma miejsce, gdy po pewnym czasie towar wraca za granicę celną (np. wysyłka towaru na targi); ostateczną – towar zostaje odprawiony i nie jest już wysyłany poza granicę celną;

Co to jest odprawa celna?

Odprawa celna. Import towarów to przywóz wyrobów z terytorium państwa trzeciego na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Oznacza to, że jeśli sprowadzamy towary z kraju nie będącego w UE, jesteśmy importerem. Jednym z najważniejszych obowiązków importera jest odprawienie towaru, to znaczy przejście przez procedurę celną.

Jakie dokumenty są potrzebne przy odprawie celnej?

Inne dokumenty przy odprawie celnej: 1 Przy oprawie celnej, otrzymasz Jednolity Dokument Administracyjny ( Single Administrative Document, SAD). Na podstawie… 2 Następnym dokumentem jest elektroniczne Poświadczone Zgłoszenie Celne (PZC, kod ZC299). Jako komunikat z systemu ECS,… 3 data i czas przyjęcia zgłoszenia; 4 termin powiadomienia o długu celnym; More …

Kiedy jest uproszczona odprawia celna?

Przy uproszczonej odprawie celnej podatek VAT może zostać rozliczony w deklaracji VAT-7 (rozliczenie miesięczne) lub VAT-7D (rozliczenie kwartalne). Jeśli np. ładunek został sprowadzony w lutym, do 25 marca importer jest zobowiązany dostarczyć do Urzędu Skarbowego deklarację rozliczenia się z tytułu importu.