Jak rozliczyć import?


Podstawą opodatkowania w imporcie towarów jest co do zasady wartość celna, która została powiększona o należne cło. W przypadku importu towarów opodatkowanych innymi podatkami akcyzowymi, podstawą opodatkowania będzie również wartość celna, jednak powiększona o należne cło oraz podatek akcyzowy.

W przypadku importu towarów w pierwszej kolejności trzeba zapłacić VAT do Urzędu celnego, a potem może go odliczyć w deklaracji VAT. W przypadku stosowania procedury celnej uproszczonej można rozliczyć VAT od importu w deklaracji tak jak przy WNT, tj. rozliczenie VAT należnego i naliczonego w jednej deklaracji.

Jak wykazać import?

Reasumując, zgodnie z zaleceniem MF przy odprawie celnej w Polsce, import towarów w JPK VAT należy wykazywać na podstawie dokumentu SAD/PZC, gdzie jako dane kontrahenta ujmuje się dane kontrahenta z kraju trzeciego. Pozostałe informacje należy uzupełnić zgodnie z dokumentem celnym.

Jak odliczyć VAT od importu towarów?

Zapłacony podatek VAT z tytułu importu towarów możesz co do zasady odliczyć w JPK_V7M lub JPK_V7K składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy w podatku należnym od importu towarów lub w rozliczeniu za jeden z dwóch (rozliczenie kwartalne) lub trzech (rozliczenie miesięczne) następnych okresów …

Jak rozliczyć import usług z naliczonym polskim VAT?

W jaki sposób rozliczyć import usług z naliczonym VAT zagranicznym? Jeżeli wystąpi tego rodzaju sytuacja, że na otrzymanej fakturze znajdzie się naliczony podatek VAT, to należy taką fakturę rozliczyć w wartości brutto, jaka znajduje się na dokumencie.

Jak odliczyć VAT od importu towarów?

Zapłacony podatek VAT z tytułu importu towarów możesz co do zasady odliczyć w JPK_V7M lub JPK_V7K składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy w podatku należnym od importu towarów lub w rozliczeniu za jeden z dwóch (rozliczenie kwartalne) lub trzech (rozliczenie miesięczne) następnych okresów …

Jak księgować import towarów?

W księgach rachunkowych wartość zobowiązania wobec kontrahenta wynikającego z otrzymanej faktury dokumentującej import towarów można ująć zapisem: – Wn konto 30 „Rozliczenie zakupu”, – Ma konto 21 „Rozrachunki z dostawcami”.

Czy import towarów wykazuje się w deklaracji VAT?

Kiedy rozliczyć VAT od importu towarów?

Rozliczenie metodą tradycyjną Co do zasady podatnik powinien obliczyć i wykazać VAT wg stawki krajowej dla dostawy towarów w zgłoszeniu celnym. Wpłacić podatek do urzędu należy w ciągu 10 dni od daty powiadomienia przez organ o wysokości należności podatkowych.

Kiedy rozliczyć import usług?

Obowiązek podatkowy dla importu usług co do zasady powstaje w tych samych terminach co w przypadku usług świadczonych przez podmioty krajowe. Moment powstania obowiązku podatkowego powstaje z chwilą wykonania usługi.

Jak rozliczyć import towarów z odprawa celna w Polsce?

Import z Chin – jak rozliczyć? Jeśli odprawa celna dokonywana jest w porcie w Polsce według standardowej procedury, wówczas przedsiębiorca ma obowiązek od razu uiścić podatek VAT, który wykazany jest w dokumencie celnym SAD (Jednolity Dokument Administracyjny) lub PZC (Poświadczenie Zgłoszenia Celnego).

Jak nie płacić VAT przy imporcie?

zwalnia się od podatku import towarów umieszczonych w przesyłkach wysyłanych z terytorium państwa trzeciego bezpośrednio do odbiorcy przebywającego na terytorium kraju, pod warunkiem, że łączna wartość towarów w przesyłce nie przekracza kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 22 euro.

Kto płaci podatek VAT od importu towarów?

W przypadku importu towarów do zapłaty VAT będą zobowiązani nie tylko przedsiębiorcy, ale także osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. W przypadku odprawy celnej dokonywanej na terenie Polski VAT będzie płacony na konto organów celnych.

Jak rozliczyć import towarów z odprawa celna w UE?

Podsumowując, z tytułu dokonanej transakcji podatnik powinien rozliczyć w Polsce WNT, a nie import towarów. Transakcję tę trzeba udokumentować fakturą wewnętrzną. Za podstawę opodatkowania WNT należy przyjąć cenę nabycia kupionych towarów, powiększoną o cło uiszczone w związku z ich importem z Chin.

Czy trzeba wykazać import usług?

Polski podatnik (nabywca zagranicznej usługi), opodatkowując import usług, stosuje stawkę VAT właściwą dla danej usługi, tj. taką, jaka obowiązuje przy usłudze krajowej. W deklaracji podatkowej import usług należy ująć w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tego tytułu.

Gdzie wykazać import usług?

Pozycje 11 i 12 w deklaracji VAT odnoszą się do zakupu usług spoza granic Polski. Ogólnie rzecz biorąc w przypadku sprzedaży usług do UE odpowiednie kwoty wykazujemy w pozycji 12 deklaracji VAT Import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy – pola 29 i 30.

Jak zaksięgować import usług bez faktury?

Dokumentowanie importu usług w VAT W sytuacji, gdy przedsiębiorca nie otrzyma faktury, to i tak powinien rozliczyć taką transakcję w ewidencjach VAT, w dacie powstania obowiązku podatkowego. Można to zrobić na podstawie dowodu wewnętrznego, który u czynnego podatnika VAT, powinien zostać oznaczony jako “WEW”.

Jak wykazać import towarów z Chin w deklaracji VAT 7?

Stosując zasadę rozliczania importu towarów w ramach procedury uproszczonej, można wykazać kwotę podatku VAT w pliku JPK_V7M (lub też JPK_V7K) składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy (czyli kiedy nastąpiła odprawa celna w Polsce).

Jak zaksięgować VAT od importu towarów?

Kwotę należnego podatku VAT od importu, gdy stanowi on jednocześnie VAT naliczony podlegający odliczeniu, można zaewidencjonować zapisem: – Wn konto 22-2 „VAT naliczony i jego rozliczenie”, – Ma konto 22 „Rozrachunki publicznoprawne” (w analityce: Rozrachunki z urzędem celnym).

Dokumenty zakupowe ze stawką 0% VAT nie musiały trafiać do JPK_VAT oraz ewidencji zakupu VAT. Z faktur tych nie dochodziło do odliczenia podatku więc ich wartość nie wpływała na zasady przygotowania deklaracji podatkowej oraz na wartość podatku do zapłaty.

Kiedy wykazać import towarów?

Podatnik, który rozlicza podatek należny od importu towarów w deklaracji VAT, jest obowiązany do przedstawienia naczelnikowi urzędu celno-skarbowego dokumentów potwierdzających to rozliczenie w terminie 4 miesięcy po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów.

W przypadku importu towarów w pierwszej kolejności trzeba zapłacić VAT do Urzędu celnego, a potem może go odliczyć w deklaracji VAT. W przypadku stosowania procedury celnej uproszczonej można rozliczyć VAT od importu w deklaracji tak jak przy WNT, tj. rozliczenie VAT należnego i naliczonego w jednej deklaracji.

Jak wycenić towar z importu?

W przypadku braku faktury importowej (lub rachunku) wartość importowanych towarów przelicza się na złote w oparciu o dokument celny, stosując do wyceny średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia tego dokumentu, a nie kurs z niego wynikający.

Kto płaci cło przy imporcie?

Dokonując importu towarów spoza UE, podmiotem zobowiązanym do zapłaty podatku VAT jest podatnik, na którym ciąży również obowiązek uiszczenia cła.

Jak zaksięgować zakup z AliExpress?

Fakturę dokumentującą nabycie towarów z AliExpress należy ująć w dacie jej wystawienia tylko w KPIR w kolumnie 10 “Zakup towarów handlowych i materiałów”. Jeśli wystawiona jest ona w walucie obcej przeliczenia należy dokonać po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego wystawienie faktury.

Dokumenty zakupowe ze stawką 0% VAT nie musiały trafiać do JPK_VAT oraz ewidencji zakupu VAT. Z faktur tych nie dochodziło do odliczenia podatku więc ich wartość nie wpływała na zasady przygotowania deklaracji podatkowej oraz na wartość podatku do zapłaty.