Jak refakturować import usług?


Refaktury są wystawiane w taki sam sposób jak tradycyjne faktury sprzedażowe. W nagłówku nie umieszcza się wyrażenia „refaktura”, lecz „faktura”. Dokument ten nie musi być odzwierciedleniem pierwotnej faktury, jednak musi zawierać wszystkie informacje, które wymagane są na zwykłych fakturat VAT.Ustalić, które usługi można refakturować – nie wszystkie usługi nadają się do refaktury, dlatego ważne jest dokładne przeanalizowanie umów i umów handlowych. Przygotować dokumentację – firma powinna przygotować odpowiednią dokumentację, która potwierdzi koszty związane z importem usług.

Jak się robi refakturę?

Refaktury są wystawiane w taki sam sposób jak tradycyjne faktury sprzedażowe. W nagłówku nie umieszcza się wyrażenia „refaktura”, lecz „faktura”. Dokument ten nie musi być odzwierciedleniem pierwotnej faktury, jednak musi zawierać wszystkie informacje, które wymagane są na zwykłych fakturat VAT.

Czego nie można refakturować?

Nie można refakturować kosztów usługi, którą w całości najpierw wykorzystał sam podatnik. Podmiot refakturujący może natomiast korzystać z części usług, na które wystawiona została faktura pierwotna.

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy refakturowaniu usług?

w przypadku refaktury dostawy mediów (wody, wywozu śmieci), usług najmu – obowiązek powstaje, co do zasady, w dacie wystawienia faktur. Jednak w przypadku refaktury, obowiązek podatkowy dla nabywcy powstanie w dacie wystawienia refaktury, a nie w dacie wystawienia faktury pierwotnej.

Czy obniżone stawki podatku stosuje się przy refakturowaniu?

Jednym z podstawowych problemów przy refakturowaniu kosztów mediów jest prawidłowe określenie stawki VAT. Ma to istotne znaczenie, przy refakturowaniu przyjmuje się bowiem stawkę VAT właściwą dla danej usługi. Natomiast, przykładowo, w przypadku zużycia wody stosuje się obniżoną stawkę VAT w wysokości 8%.

Jak powinna być wystawiona refaktura?

Istotą refaktury jest to, że powinna być ona wystawiona w wartości nienaruszonej, czyli w takiej wartości oraz formie, w jakiej podmiot odsprzedający ją zakupił. Oznacza to, że usługa refakturowana nie powinna być powiększona o dodatkową marżę, prowizję czy inne koszty, ani w żaden sposób ulepszana.

Czy refaktura jest opodatkowana?

Celem refakturowania jest bowiem przeniesienie poniesionych kosztów przez podmiot refakturujący na podmiot, który z danych usług faktycznie korzystał, pomimo że podmiot refakturujący danej usługi nie wykonał. Refaktura powinna zatem być opodatkowana VAT a w swojej treści powinna uwzględniać treść faktury pierwotnej.

Ile mam czasu na wystawienie refaktury?

Refaktura powinna być wystawiana w terminie, w jakim wystawiane są faktury – zasadniczym terminem jest 15. dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonana została usługa. Oczywiście inne terminy, o których mowa w art. 106i VATU, obowiązują również w przypadku wystawiania refaktur.

Czy osoba fizyczna może refakturować?

Jeżeli zatem w analizowanej sytuacji formalnym nabywcą świadczenia jest osoba fizyczna (zgodne z umową), a faktycznym korzystającym z nich spółka, wówczas powinno być dokonane refakturowanie, czyli odsprzedaż usługi; zasadę taką odpowiednio stosuje się w przypadku odsprzedaży towaru (np. energia).

Czy refaktura jest kosztem?

Jednak większość interpretacji podziela pogląd, iż koszty podlegające refakturowaniu stanowią koszty nie związane bezpośrednio z przychodami. W związku z tym są one zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia.

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy od importu usług?

Import usług – moment powstania obowiązku podatkowego Obowiązek podatkowy dla importu usług co do zasady powstaje w tych samych terminach co w przypadku usług świadczonych przez podmioty krajowe. Moment powstania obowiązku podatkowego powstaje z chwilą wykonania usługi.

Czy do refaktury potrzebna jest umowa?

(sygn. akt nr IPPB3/423-235/09-2/EŻ). Podatnik powinien przy tym pamiętać, że refakturowanie usług jest możliwe jedynie w przypadku, gdy strony łączy umowa określająca sprzedaż o charakterze zasadniczym, zaś refakturowanie stanowi sprzedaż uboczną służącą realizacji zawartej umowy.

Czy do refaktury trzeba dołączyć fakturę?

do refaktury konieczne jest dołączenie kopii faktury pierwotnej.

Jak napisać refakturę?

Refaktura powinna zawierać wyszczególnioną kwotę netto, brutto oraz wartość podatku VAT. Na dokumencie musi znaleźć się również data wykonania usługi lub dostarczenia zamówionego produktu. Refakturę należy oznaczyć kolejnym numerem — chodzi o łatwość późniejszego identyfikowania dokumentu sprzedaży.

Kiedy powstaje przychód z refaktury?

podatnik (wynajmujący) powinien ustalać przychód w dacie wystawienia refaktury (o ile wcześniej nie nastąpi zapłata), bez względu na to jakiego okresu dotyczy refaktura. Strony umowy najmu mogą jednak postanowić, że media będą rozliczane w okresach rozliczeniowych.

Czy z refaktury można odliczyć VAT?

Ustawa o VAT nie posługuje się jednak pojęciem „refaktury” / „refakturowania” – sformułowania te wykształciły się w praktyce i dotyczą odsprzedaży usług. Trudno więc doszukać się regulacji tej kwestii, a należy pamiętać, że każda transakcja musi zostać rozliczona w VAT.

Czy do refaktury trzeba dołączyć fakturę?

do refaktury konieczne jest dołączenie kopii faktury pierwotnej.

Ile jest czasu na wystawienie refaktury?

Refaktura powinna być wystawiana w terminie, w jakim wystawiane są faktury – zasadniczym terminem jest 15. dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonana została usługa. Oczywiście inne terminy, o których mowa w art. 106i VATU, obowiązują również w przypadku wystawiania refaktur.

Jak powinna wyglądać Refaktura za energię?

Refaktura powinna zawierać wyszczególnioną kwotę netto, brutto oraz wartość podatku VAT. Na dokumencie musi znaleźć się również data wykonania usługi lub dostarczenia zamówionego produktu. Refakturę należy oznaczyć kolejnym numerem — chodzi o łatwość późniejszego identyfikowania dokumentu sprzedaży.

Czy do refaktury potrzebna jest umowa?

(sygn. akt nr IPPB3/423-235/09-2/EŻ). Podatnik powinien przy tym pamiętać, że refakturowanie usług jest możliwe jedynie w przypadku, gdy strony łączy umowa określająca sprzedaż o charakterze zasadniczym, zaś refakturowanie stanowi sprzedaż uboczną służącą realizacji zawartej umowy.

Czy refakturowanie to sprzedaż?

Refaktura to dokument sprzedaży, który służy do rozliczenia przedsiębiorcy z klientem, na którego rzecz dokonano dodatkowej transakcji. Innymi słowy dokument ten odnosi się do odsprzedaży osobie trzeciej usługi lub towaru nabytego wcześniej przez przedsiębiorcę.

Jak księgować koszty do refaktury?

Wszelkie koszty, które będą podlegać refakturowaniu, ewidencjonuje się na koncie „Pozostałe koszty operacyjne”. Natomiast wartość wystawionej refaktury odnosi się na pozostałe przychody operacyjne.

Jaki kurs waluty zastosować do refaktury usług?

Odpowiedź: W tym przypadku ważne jest ustalenie momentu powstania przychodu, ponieważ przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.

Kiedy nota obciążeniowa a kiedy refaktura?

Nota obciążeniowa dokumentuje przede wszystkim zwrot kosztów poniesionych przez pełnomocnika lub pośrednika. W takim przypadku nie mamy do czynienia z zakupem usługi, którą następnie odsprzedajmy dalej (refakturujemy). Ponosimy jedynie pewien koszt, który od początku powinien ponieść nasz mocodawca.

Czy refaktura kosztów podróży to import usług?

Mówiąc inaczej, jeżeli polski podatnik nabywa usługę w ramach importu usług, która następnie jest „odsprzedawana” polskiemu podatnikowi, to refaktura będzie traktowana jako odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Czy refaktura musi być na tą samą kwotę?

Zdarza się, że przedsiębiorcy mają wątpliwości na czym polega refaktura oraz jaką stawkę VAT trzeba na niej zastosować. Generalnie na refakturze powinny znaleźć się takie same wartości jak na fakturze pierwotnej.