Gdzie złożyć deklarację AKC U s?


Jak złożyć i wypełnić deklarację AKC-US online lub tradycyjnie? Deklarację można złożyć elektronicznie za pomocą strony puesc.gov.pl oraz w formie papierowej w urzędzie skarbowym – dotyczy to tylko osób fizycznych.

Do jakiego urzędu składamy AKC US?

Miejsce składania: Urząd skarbowy, przy pomocy którego wykonuje swoje zadania naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce wykonywania czynności lub wystąpienia stanów faktycznych podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym; jeżeli czynności podlegające opodatkowaniu są wykonywane lub stany faktyczne …

Czy akcyzę można zaplacic w urzędzie skarbowym?

Tak. Wystarczy wejść na stronę puesc.gov.pl i wypełnić przez internet deklarację podatkową AKC/U-S. W jakim urzędzie skarbowym zapłacić akcyzę za samochód? Akcyzę za samochód można również zapłacić osobiście w wybranym urzędzie skarbowym.

Jakie dokumenty są potrzebne do opłacenia akcyzy?

Jakie dokumenty są potrzebne do rozliczenia akcyzy na auto z Niemiec? Aby opłacić akcyzę samochodu z Niemiec, musisz złożyć w urzędzie skarbowym oryginalny dokument rejestracyjny pojazdu, dowód zakupu, np. umowę kupna-sprzedaży, oraz własny dokument tożsamości, np. dowód osobisty.

Jak sprawdzić który Urząd Skarbowy jest właściwy?

Jak ustalić właściwy urząd skarbowy? Co do zasady właściwość urzędu skarbowego określa się według miejsca zamieszkania na ostatni dzień roku podatkowego. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania w ciągu roku bierze się pod uwagę adres zamieszkania z dnia złożenia zeznania podatkowego.

Jaki urząd zajmuje się akcyza?

Organami podatkowymi właściwymi w zakresie akcyzy są: naczelnik urzędu celno-skarbowego, dyrektor izby administracji skarbowej.

Jak wypełnić formularz AKC US?

Jakie dokumenty muszę wypełnić? Wypełnij deklarację AKC-U/S. Wypełniając deklarację, pamiętaj aby podać: – identyfikator podatkowy (PESEL lub NIP), – imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby, – dokładne dane identyfikujące samochód osobowy, – datę powstania obowiązku podatkowego.

Ile czasu na złożenie deklaracji AKC u?

składanie w urzędzie skarbowym deklaracji dla podatku akcyzowego za miesięczne okresy rozliczeniowe, tj. w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Gdzie zadzwonić w sprawie akcyzy?

UWAGA Szczegółowe informacje dot. wpłat z tytułu dochodów scentralizowanych (akcyza, cło, VAT-import) INFOLINIA nr tel.: 18 261 31 00. Szczegóły na końcu artykułu. Koszt połączenia jest liczony jak za połączenie lokalne lub według taryfy operatora.

Jak zrobić przelew do urzędu skarbowego akcyza?

Akcyzę możesz zapłacić przelewem tradycyjnym na konto organu podatkowego: w bankowości internetowej – wybierz „PRZELEW do US”, wybierz rachunek bankowy nr 84 1010 1270 0008 2422 2400 0000, wpisz nazwę i adres organu podatkowego: Urząd Skarbowy w Nowym Targu, ul.

Jak długo trzeba czekać na potwierdzenie zapłaty akcyzy?

wydrukowanie potwierdzenia zapłaty akcyzy jest możliwe dopiero po 24 godzinach od opłacenia podatku.

Do jakiego urzędu składa się deklarację AKC US?

W polu: „Symbol formularz lub płatność” – wybierz właściwy symbol formularza AKC-US , a gdy deklaracja zawiera więcej niż jedna pozycje/więcej niż jeden samochód/ – AKC-USW. Wybierz nazwę i adres organu podatkowego: Urząd Skarbowy w Nowym Targu ul. Parkowa 13, 34-400 Nowy Targ.

Co wpisać w tytule przelewu za akcyzę?

Zrób Przelew. Zrób przelew na konto Urzędu Skarbowego w Nowym Targu. W tytule przelewu wpisz „akcyza” oraz numer VIN samochodu.

Czy potwierdzenie zapłaty akcyzy jest potrzebne do rejestracji?

wymagany jest dokument, potwierdzający zapłatę akcyzy, brak takiego obowiązku lub zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy.

Gdzie złożyć AKC ru?

Zgłoszenie AKC-RU/AKC-ZU w formie elektronicznej możesz złożyć przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Informacje dotyczące sposobu złożenia zgłoszenia znajdziesz na PUESC w opisie usługi „Zarejestruj się jako podmiot olejowy, wygeneruj kody transakcyjne”, w zakładce [Usługa krok po kroku].

Gdzie składa się zeznanie podatkowe?

Jaki organ KAS do spraw akcyzy?

2. Zadania w zakresie akcyzy na terytorium kraju wykonują odpowiednio naczelnicy urzędów skarbowych, naczelnicy urzędów celno-skarbowych i dyrektorzy izb administracji skarbowych wyznaczeni przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Co wpisac w tytule przelewu AKC US?

5.1. Zrób przelew na konto Urzędu Skarbowego w Nowym Targu. W tytule przelewu wpisz „akcyza” oraz numer VIN samochodu.

Czy można iść do każdego urzędu skarbowego?

Po wejściu w życie nowej ustawy każdy urząd skarbowy będzie musiał obsłużyć podatnika bez względu na miejsce jego zamieszkania. To oznacza, że wszelkie zeznania czy deklaracje będzie można składać w urzędzie, do którego podatnikowi jest najbliżej. Dodatkowo będzie on mógł wydawać wszystkie konieczne zaświadczenia.

Czy urząd skarbowy musi być zgodny z miejscem zamieszkania?

Jaki urząd skarbowy dla akcyzy?

Urzędem skarbowym, na którego rachunek bankowy należy dokonywać wpłat kwot z tytułu zapłaty akcyzy, przedpłat akcyzy i wpłat dziennych jest Urząd Skarbowy w Nowym Targu (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym), którego terytorialny zasięg w tym zakresie obejmuje całe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jak zarejestrowac się do akcyzy?

Aby rozpocząć rejestrację, przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) złóż do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu wniosek wykorzystywany w procedurze rejestracyjnej. Następnie powinieneś otrzymać dokument – Urzędowe Potwierdzenie Odbioru z przyjęciem do przetwarzania (UPO).

Czy opłata akcyzą jest potrzebna do rejestracji?

Uwaga! Do rejestracji samochodu z zagranicy w wydziale komunikacji niezbędne będzie okazanie potwierdzenia zapłaty akcyzy.

Gdzie złożyć AKC?

Zgłoszenie AKC-RU/AKC-ZU w formie elektronicznej możesz złożyć przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Informacje dotyczące sposobu złożenia zgłoszenia znajdziesz na PUESC w opisie usługi „Zarejestruj się jako podmiot olejowy, wygeneruj kody transakcyjne”, w zakładce [Usługa krok po kroku].

Co to znaczy akc u?

Deklaracja AKC-U/S jest uproszczoną deklaracją dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych. Po sprowadzeniu samochodu osobowego z zagranicy należy, w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, złożyć deklarację akcyzową.

Jak zapłacić akcyzę w urzędzie skarbowym?

Akcyzę możesz zapłacić osobiście w placówce terenowej skarbówki lub online za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych na stronie: puesc.gov.pl.

Kategorie Na