Czy wyjaśnienia rażąco niskiej ceny stanowią treść oferty?


Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 21 marca 2023 r., sygn. akt KIO 649/23 potwierdziła, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wyjaśnienia wykonawcy dotyczące podejrzenia rażąco niskiej ceny złożonej oferty stanowią załącznik do protokołu postępowania, który jest udostępniany na wniosek wykonawcy po wyborze oferty najkorzystniejszej.

Czy wyjaśnienie rażąco niskiej ceny jest załącznikiem do protokołu?

akt KIO 649/23 potwierdziła, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wyjaśnienia wykonawcy dotyczące podejrzenia rażąco niskiej ceny złożonej oferty stanowią załącznik do protokołu postępowania, który jest udostępniany na wniosek wykonawcy po wyborze oferty najkorzystniejszej.

W jakiej formie wyjaśnienia rażąco niskiej ceny?

Dla wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny ustawodawca przewidział m.in. postać elektroniczną (w tym skan dokumentu bez dodatkowych wymogów). Umożliwił wykonawcy także, aby przekazał je jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości np.

Kiedy mówimy o rażąco niskiej cenie?

Zatem, o ofercie z rażąco niską ceną będziemy mówić w przypadku, gdy cena będzie znacząco odbiegała od cen przyjętych, wskazując na fakt realizacji zamówienia poniżej kosztów wytworzenia usługi, dostawy lub roboty budowlanej – co mogłoby skutkować realizacją zamówienia z nienależytą starannością.

Na czym polega weryfikacja rażąco niskiej ceny?

Badanie rażąco niskiej ceny przy rozliczeniu kosztorysowym polega na odniesieniu się do cen zaoferowanych przez wykonawcę w kosztorysie ofertowym. Podstawą wszczęcia procedury wyjaśniania rażąco niskiej ceny jest zaniżenie ceny oferty (lub kosztu) lub jej istotnych części składowych.

Co jest załącznikiem do protokołu?

Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania z wykonawcami, zawiadomienia, wnioski, dowód przekazania ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu …

Czy wyjaśnienia rażąco niskiej ceny muszą być podpisane podpisem kwalifikowanym?

Czy w trybie zapytania ofertowego można wezwać wykonawcę do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny?

Aby wezwać wykonawcę do wyjaśnień wystarczy, że cena oferty będzie niższa o 30% od wartości zamówienia. Pytanie: Jak zamawiający ma ocenić ofertę pod kątem rażąco niskiej ceny.

Jak powinna być podpisana oferta w postępowaniu poniżej 130.000 zł?

w formie papierowej lub elektronicznej podpisanej podpisem kwalifikowanym, lub w postaci elektronicznej podpisanej podpisem osobistym, lub zaufanym.

Jak wezwać do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny?

Zamawiający może wezwać do dalszych wyjaśnień tylko tego wykonawcę, który rzetelnie złożył pierwsze wyjaśnienia. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem wyjaśnienia rażąco niskiej ceny muszą być konkretne, wyczerpujące, odpowiednio umotywowane, rzeczywiście uzasadniające podaną w ofercie cenę.

Kiedy Zamawiajacy może odrzucic ofertę?

1 pkt 5 ustawy Pzp zamawiający odrzuca ofertę między innymi, gdy: zaoferowany przez wykonawcę przedmiotu zamówienia nie spełnia wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia, niezłożenie lub nieuzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych na wezwanie z art. 107 ust.

Czy przy wyliczeniu średniej należy uwzględnić oferty odrzucone?

Czy przy wyliczeniu średniej należy uwzględnić oferty odrzucone? Tak, należy wziąć pod uwagę ceny odrzuconych ofert, nawet tych nieodpowiadających treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Kiedy można odstąpić od wezwania do rażąco niskiej ceny?

Przepisy Prawa zamówień publicznych nakazują Zamawiającemu zwrócenie się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących podejrzenia rażąco niskiej ceny, gdy cena całkowitej oferty jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o VAT lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.

Czy oferta podlegająca odrzuceniu powinna być wyjaśnienia w zakresie rażąco niskiej ceny?

Odpowiedź: Choć w opisanym przypadku z punktu widzenia „logiki” niecelowe będzie zwracanie się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, to niestety nie ma w ustawie Pzp wprost wyłączenia obowiązku kompleksowego badania złożonej oferty.

Do jakiej kwoty zapytanie cenowe?

Jak obliczyć rażąco niską cenę Pzp?

Najpierw sumujemy wartość wszystkich złożonych ofert. Następnie otrzymaną wartość dzielimy przez liczbę ofert. W ten sposób mamy już średnią arytmetyczną cen. Teraz wystarczy policzyć, czy interesująca nas cena jest niższa o co najmniej 30% od średniej arytmetycznej cen.

Jak wezwać do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny?

Zamawiający może wezwać do dalszych wyjaśnień tylko tego wykonawcę, który rzetelnie złożył pierwsze wyjaśnienia. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem wyjaśnienia rażąco niskiej ceny muszą być konkretne, wyczerpujące, odpowiednio umotywowane, rzeczywiście uzasadniające podaną w ofercie cenę.

Czy uchwała jest załącznikiem do protokołu?

Podjęcie uchwały powinno być udokumentowane w formie pisemnej – odpowiedniego zapisu w protokole z zebrania rady pedagogicznej, zawierającego treść uchwały oraz wyniki głosowania lub w formie odrębnego dokumentu podpisanego przez przewodniczącego rady – jako załącznik do protokołu.

Które dokumenty składane z ofertą w przetargu można uzupełnić?

Które dokumenty można uzupełnić tylko jeżeli przewidział to zamawiający? Dokumenty potwierdzające zgodność przedmiotu oferty z wymogami zamawiającego mogą zostać uzupełnione, tylko jeżeli taka możliwość została przewidziana w postępowaniu przez zamawiającego.

Kiedy udostępnić protokół z postępowania?

Artykuł 74 ust. 1 stanowi, że protokół postępowania jest jawny i udostępniany na wniosek. Zgodnie z ust. 2 tego przepisu załączniki do protokołu postępowania udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty albo po unieważnieniu postępowania.

Czy można udostępnić oferty z przetargu?

Zgodnie z art. 74 ust. 2 ustawy Pzp załączniki do protokołu postępowania udostępnia się po wyborze najkorzystniejszej oferty albo unieważnieniu postępowania, z tym że oferty wraz z załącznikami udostępnia się niezwłocznie po otwarciu ofert, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia otwarcia ofert.

Czy Protokół musi być podpisany?

w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego we wzorach protokołów postępowań wymaga bowiem, aby protokół postępowania został podpisany na każdej stronie przez osobę, która sporządziła protokół oraz na ostatniej stronie przez kierownika zamawiającego albo …

Kiedy zamawiający wzywa do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny?

Zgodnie z prawem zamawiający ma obowiązek wezwać do wyjaśnienia kalkulacji cenowej, wówczas gdy w jego ocenie cena lub koszt są rażąco niższe od średniej cen innych ofert bądź od wartości przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości zamawiającego co do ich realności (ustawa Pzp mówi o różnicy 30%).

Czy wyjaśnienia Wykonawcy muszą być podpisane?

W związku z powyższym wykonawca był zobowiązany przesłać stosowne wyjaśnienia (podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania go) za pośrednictwem platformy zakupowej.

Czy wykonawca może przesłać wyjaśnienia jako treść maila?

Oznacza to, że wykonawca może przesłać zamawiającemu pisemne wyjaśnienie w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych pocztą elektroniczną jako skan uprzednio sporządzonego oświadczenia w formie pisemnej lub przesłać takie wyjaśnienie, jako treść wpisaną bezpośrednio w mailu dołączając …

Co jeśli wykonawca nie złoży wyjaśnień do treści oferty?

Wykonawcy mają być w stanie ustalić, czy czynności podejmowane przez Zamawiającego są zgodne z zasadami ustawy i czy biorą udział w postępowaniu na równych warunkach. Niezłożenie przez Wykonawcę wyjaśnień naraża go na odrzucenie jego oferty i realnie zamyka mu drogę odwołania się od decyzji Zamawiającego.

Kategorie Bce