Czy w lokalu bez koncesji można spożywać alkohol?


Zasadniczo spożywanie własnego alkoholu w restauracji, która nie posiada koncesji na sprzedaż alkoholu, nie jest niezgodne z prawem. O zasadach udzielania tzw. koncesji mówi ustawa z dnia 26 października 1982 r.Zasadniczo spożywanie własnego alkoholu w restauracji, która nie posiada koncesji na sprzedaż alkoholu, nie jest niezgodne z prawem. O zasadach udzielania tzw. koncesji mówi ustawa z dnia 26 października 1982 r. (tj. z dnia 25 marca 2016 r.

Kiedy potrzebna jest koncesja na alkohol?

na sprzedaż piwa oraz napojów o zawartości alkoholu do 4,5%, na sprzedaż napojów o zawartości powyżej 4,5% do 18% (z wyłączeniem piwa), na sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 18%.

Czy koncesja na alkohol przechodzi?

Zmiana przedsiębiorcy prowadzącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych nie powoduje przejścia zezwolenia na nowego przedsiębiorcę. Nowy przedsiębiorca jest zobowiązany uzyskać zezwolenie dla siebie. Bez znaczenia jest fakt, że jest to to samo miejsce. Zezwolenia wydawane są przedsiębiorcom, a nie na określone miejsce.

Jak sprawdzić czy lokal ma koncesję na alkohol?

Żaden przepis ustawy nie przewiduje jednak jawności rejestru udzielonych zezwoleń na obrót napojami alkoholowymi, a tym samym możliwości skontrolowania czy sklep znajdujący się w Pana sąsiedztwie posiada odpowiedni dokument.

Kto nie może spożywać alkoholu?

osoby chore, przyjmujące leki wchodzące w reakcje z alkoholem, wszyscy, którzy znajdują się w okolicznościach wykluczających picie (kierując pojazdami, przebywając w pracy, w szkole, itp.), osoby, którym szkodzi każda, nawet najmniejsza, ilość alkoholu. Co ósmy dorosły Polak nie pije w ogóle alkoholu.

Co grozi za brak koncesji?

Zgodnie z art. 43 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, sprzedaż alkoholu bez wymaganego zezwolenia jest zagrożona karą grzywny. Wysokość grzywny jest uzależniona od wagi przewinienia i może sięgać nawet 1.800.000 zł.

Kto kontroluje koncesję na alkohol?

Czynności kontrolne wykonuje organ zezwalający (wójt/burmistrz/prezydent) lub – na podstawie jego upoważnienia – straż gminna lub członkowie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych (art. 18 ust. 8 ustawy).

Opłata roczna za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi: – 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa (kat. A)– I rata 175 zł , – 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) (kat.

Jak zabrać koncesję na alkohol?

– Zezwolenie na sprzedaż alkoholu można odebrać jedynie w ściśle określonych w ustawie przypadkach, takich jak m.in. sprzedaży alkoholu nieletnim, częste zakłócenia porządku publicznego w punkcie sprzedaży czy sprzedaż alkoholu z nielegalnego źródła.

Ile kosztuje koncesją na alkohol w restauracji?

Opłata za posiadanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu jest zależna od jej kategorii. Zarówno kategorię A, jak i B ustawodawca wycenił na 525 zł , kategoria C to koszt 2100 zł. Ważne, aby sumę opłat za wybrane we wniosku kategorie uiścić na konto bankowe urzędu przed wydaniem zaświadczenia.

Jaka jest różnica między koncesją a zezwoleniem?

Zezwolenie jest wydawane w formie decyzji związanej, natomiast cechą koncesji jest jej uznaniowość. Oznacza to, że organ wydający zezwolenie musi je przyznać po spełnieniu przez przedsiębiorcę określonych warunków.

Jak można stracic koncesję?

Najczęstszymi przyczynami utraty koncesji jest zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u podmiotów nieposiadających odpowiedniego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, np. w hipermarketach oraz zakłócanie porządku publicznego.

Na co potrzebna jest koncesją?

Tak, więc konieczność posiadania koncesji dotyczy przed wszystkim firm, które zajmują się obrotem materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją, paliwem i energią, ochroną osób i mienia czy rozpowszechnianiem programów radiowych i telewizyjnych.

Ile piw dziennie to alkoholizm?

Nie da się jednocześnie odpowiedzieć na pytanie, ile piw dziennie to alkoholizm, ponieważ każdy organizm jest inny. Według obecnie funkcjonujących kryteriów przyjmuje się, że za tzw. bezpieczne picie uznaje się w przypadku mężczyzn – jeśli pije się codziennie – 2 dni abstynencji w tygodniu (najlepiej dzień po dniu).

Czy można pić na miejscu pasazera?

Przepisy zabraniają picia alkoholu m.in. w miejscach publicznych i środkach komunikacji publicznej. Zakazy nie odnoszą się do spożywania alkoholu przez pasażerów w prywatnym samochodzie.

Co to znaczy Pato prohibicja?

Czy można kupić alkohol na fakturę bez koncesji?

Podstawowym warunkiem prowadzenia działalności polegającej na sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży jest posiadanie odpowiedniego zezwolenia.

Opłata roczna za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi: – 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa (kat. A)– I rata 175 zł , – 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) (kat.

Ile kosztuje koncesją na alkohol w restauracji?

Opłata za posiadanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu jest zależna od jej kategorii. Zarówno kategorię A, jak i B ustawodawca wycenił na 525 zł , kategoria C to koszt 2100 zł. Ważne, aby sumę opłat za wybrane we wniosku kategorie uiścić na konto bankowe urzędu przed wydaniem zaświadczenia.

Co ile płaci się koncesję na alkohol?

Czy można kupić alkohol na fakturę bez koncesji?

Podstawowym warunkiem prowadzenia działalności polegającej na sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży jest posiadanie odpowiedniego zezwolenia.

Ile lat trwa koncesją na alkohol?

Koncesja nie na zawsze Zezwolenie na sprzedaż alkoholu jest wydawane na czas określony. Zależy on od rodzaju prowadzonej działalności. W przypadku lokali gastronomicznych nie może być krótszy niż cztery lata, natomiast dla sklepów – musi wynosić przynajmniej 2 lata. Zwykle gminy wydają koncesję na okres pięcioletni.

Co ile płaci się koncesję?

jednorazowo, do 31 stycznia danego roku, w trzech równych ratach w terminach: do 31 stycznia, 31 maja, 30 września.

Czy można cofnąć koncesję?

5. Organ koncesyjny może także cofnąć koncesję albo zmienić jej zakres ze względu na zagrożenie obronności lub bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa obywateli, a także w razie ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy.

Ile kosztuje jednorazowa koncesją na alkohol?

43,75 zł – za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), 175 zł – za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

Czy można sprzedawać alkohol bez koncesji?

43.1 Ustawy o Wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, kto sprzedaje alkohol bez wymaganego zezwolenia podlega karze grzywny a dodatkowo może zostać orzeczony na właściciela zakaz prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych oraz przepadek zabezpieczonego alkoholu …