Czy przy wyliczeniu średniej należy uwzględnić oferty odrzucone?


Odpowiedź: Zamawiający, który bada oferty pod kątem rażąco niskiej ceny, uwzględnia do wyliczenia średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert także te, które złożono bez właściwego podpisu elektronicznego, tj. podlegające odrzuceniu na podstawie art. 226 ust.Należy wskazać, iż oferty odrzuconej się nie punktuje. W przypadku odrzucenia ofert wyboru dokonuje się spośród pozostałych ofert w rankingu i tylko te pozostałe oferty należy punktować. To, że oferta odrzucona nie podlega ocenie, nie wynika wprost z żadnego przepisu.

Czy oferta odrzucona podlega punktacji?

W przypadku odrzucenia ofert wyboru dokonuje się spośród pozostałych ofert w rankingu i tylko te pozostałe oferty należy punktować. To, że oferta odrzucona nie podlega ocenie, nie wynika wprost z żadnego przepisu.

Czy oferta podlegająca odrzuceniu powinna być wyjaśnienia w zakresie rażąco niskiej ceny?

90 ust. 3 p.z.p. brak wyjaśnień rażąco niskiej ceny skutkuje odrzuceniem oferty. Oświadczenie wykonawcy, że zaoferowana przez niego cena jest ceną ryczałtową i uwzględnia wykonanie przedmiotu zamówienia − nie stanowi żadnych wyjaśnień.

Czy należy badać ofertę podlegającą odrzuceniu?

226 ust. 1 pkt 10 ustawy Pzp, tj. błędów w obliczeniu ceny, zamawiający powinien kompleksowo sprawdzić ofertę w zakresie wymaganym na etapie jej złożenia. Jednak w przypadku stwierdzenia braków nie występuje o jej uzupełnienie lub poprawienie oraz nie przeprowadza procesu badania rażąco niskiej ceny.

Jak obliczyć średnią arytmetyczną ofert?

Najpierw sumujemy wartość wszystkich złożonych ofert. Następnie otrzymaną wartość dzielimy przez liczbę ofert. W ten sposób mamy już średnią arytmetyczną cen. Teraz wystarczy policzyć, czy interesująca nas cena jest niższa o co najmniej 30% od średniej arytmetycznej cen.

Kiedy należy zawiadomić wykonawcę o odrzuceniu oferty?

253 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający może zawiadomić wykonawców, którzy złożyli oferty, o wykonawcy lub wykonawcach, których oferty odrzucono, niezwłocznie po odrzuceniu oferty, a nie w zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Czy wykonawca którego oferta została odrzucona podlega wykluczeniu?

Charakter oświadczenia woli posiada jedynie oświadczenie o odrzuceniu oferty wykonawcy, który podlega wykluczeniu. Na konieczność złożenia takiego oświadczenia ustawodawca wskazuje niejasno, stanowiąc, że „ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą”.

Kiedy wezwać do rażąco niskiej ceny?

Kiedy wzywać do wyjaśnień? Zamawiający żąda od wykonawcy złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny, gdy zaoferowana cena lub koszt lub ich istotne części składowe: wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Na jakim podmiocie spoczywa obowiązek wykazania że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny?

„Przepisy ustawy Pzp wskazują jednoznacznie, że obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy, który złożył ofertę z ceną budzącą wątpliwości.

Czy wadium przepada jeśli nie wyjaśnisz rażąco niskiej ceny?

Odpowiedź: Nie, brak odpowiedzi na wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny, spóźnione wyjaśnienia czy nawet przyznanie się w wyjaśnieniach do nieprawidłowej kalkulacji cenowej nie stanowi podstawy zatrzymania wadium.

Jak poinformowac o odrzuceniu oferty?

O odrzuceniu oferty pracy możesz poinformować telefonicznie lub za pośrednictwem skrzynki mailowej – obie formy są odpowiednie. Pisemna rezygnacja pozwala na lepsze skonstruowanie wypowiedzi i uniknięcie pytań odnoszących się do przyczyn odrzucenia.

Kogo informujemy o odrzuceniu oferty?

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 253 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający informuje równocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty, o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Kiedy ofertą jest niewazna?

Głównymi przyczynami unieważnienia umowy mogą być wady oświadczenia woli (np. błąd, oszustwo, groźba), zawarcie umowy przez osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub sprzeczność umowy z obowiązującymi przepisami prawa.

Jak obliczyć średnią arytmetyczną przykłady?

Definicja średniej arytmetycznej jest prosta. Jest to suma wszystkich wartości w zbiorze podzielona przez liczbę wartości. Wzór na obliczanie średniej arytmetycznej to: suma wartości / liczba wartości. Na przykład, jeśli masz zbiór liczb 2, 4, 6, 8, 10, to suma tych liczb wynosi 30.

Jak się liczy średnią danego przedmiotu?

Obliczanie średniej arytmetycznej jest dużo prostsze: wystarczy dodać do siebie wszystkie oceny, a otrzymaną sumę podzielić przez ilość ocen.

Co w przypadku braku ofert?

Zgodnie z art. 305 pkt 2 ustawy Pzp zamawiający może udzielić zamówienia w trybie z wolnej ręki, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie podstawowym nie złożono żadnej oferty albo wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 226 ust.

Jak poinformować o wyborze innej oferty?

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 253 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający informuje równocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty, o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Czy oferta podlega negocjacji?

Negocjacjom nie podlegają elementy treści ofert związane z minimalnymi wymaganiami dotyczącymi przedmiotu zamówienia lub realizacji zamówienia określonymi w opisie potrzeb i wymagań (OPW). Negocjacje mogą obejmować warunki zamówienia w celu podniesienia jego efektywności.

Kiedy oferta jest nieważna?

Uchybienie wymogowi opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym w postępowaniach o wartości równej lub przekraczającej progi unijne oferty powoduje, że oferta jest nieważna. Nie jest to bowiem oświadczenie złożone w formie elektronicznej zastrzeżonej pod rygorem nieważności.

Czy przy ocenie ofert bierze się pod uwagę oferty odrzucone?

Innymi słowy, dokonując badania, czy wzywać wykonawcę do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny, zamawiający nie będzie brał pod uwagę ofert odrzuconych z powodu złożenia po terminie składania ofert (art. 226 ust. 1 pkt 1 Pzp) oraz zawierających błędy w obliczeniu ceny lub kosztu (art.

Jak wykluczyć wykonawcę z postępowania?

109 ust. 1 pkt 10 Pzp, z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Czy wykonawca może zmienić ofertę?

Kiedy ofertą może być wycofana?

Zmienić lub wycofać ofertę wykonawca może tylko i wyłącznie przed upływem terminu składania ofert. Wobec powyższego złożenie oświadczenia o wycofaniu oferty po upływie termin składania ofert nie może być uznane za skuteczne.

Czy wykonawca może posługiwać się referencjami jeśli prace zostały wykonane przez podwykonawcę?

Odpowiedź: W zakresie wykazywania warunków nie można podawać prac, które realizował podwykonawca. Ponadto nie wolno powoływać się na zasoby podmiotów trzecich, których nie wskazano w ofercie.

Czy w przetargu nieograniczonym wolno negocjować z wykonawcą cenę oferty?

1 ustawy Pzp, zgodnie z którym wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Tym samym, zmiana treści oferty, w tym także na skutek negocjacji dotyczących ceny, oraz wycofanie oferty po upływie terminu składania ofert jest niedopuszczalne.

Jaki termin na złożenie wyjaśnień rażąco niskiej ceny?

Zamawiający różnie wyznaczają terminy na złożenie wyjaśnień rażąco niskiej ceny. Zazwyczaj jest to od 3 do 5 dni roboczych.

Kategorie Da