Czy odrzucana oferta podlega badaniu z uwagi na rażąco niską cenę?


226 ust. 1 pkt 1 i 10 ustawy Pzp. Innymi słowy, dokonując badania, czy wzywać wykonawcę do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny, zamawiający nie będzie brał pod uwagę ofert odrzuconych z powodu złożenia po terminie składania ofert (art.Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 p.z.p., zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. Zamawiający musi zbadać pod kątem wystąpienia tej przesłanki każdą złożoną ofertę, za wyjątkiem oferty, która podlega już odrzuceniu z innej przyczyny.

Czy należy badać ofertę podlegającą odrzuceniu?

226 ust. 1 pkt 10 ustawy Pzp, tj. błędów w obliczeniu ceny, zamawiający powinien kompleksowo sprawdzić ofertę w zakresie wymaganym na etapie jej złożenia. Jednak w przypadku stwierdzenia braków nie występuje o jej uzupełnienie lub poprawienie oraz nie przeprowadza procesu badania rażąco niskiej ceny.

Czy oferta podlegająca odrzuceniu powinna być wyjaśnienia w zakresie rażąco niskiej ceny?

90 ust. 3 p.z.p. brak wyjaśnień rażąco niskiej ceny skutkuje odrzuceniem oferty. Oświadczenie wykonawcy, że zaoferowana przez niego cena jest ceną ryczałtową i uwzględnia wykonanie przedmiotu zamówienia − nie stanowi żadnych wyjaśnień.

Kiedy można nie badać rażąco niskiej ceny?

odstąpienia od badania rażąco niskiej ceny, może wynikać z tego, że znacząco wyższa od innych cena jednej lub kilku ofert złożonych w postępowaniu wyraźnie zawyża średnią arytmetyczną wszystkich złożonych ofert, co powoduje, że pozostałe oferty okazują się mieć ceny niższe o co najmniej 30% od tejże średniej.

Czy oferta odrzucona podlega punktacji?

W przypadku odrzucenia ofert wyboru dokonuje się spośród pozostałych ofert w rankingu i tylko te pozostałe oferty należy punktować. To, że oferta odrzucona nie podlega ocenie, nie wynika wprost z żadnego przepisu.

Kiedy odrzucamy ofertę?

1 pkt 5 ustawy Pzp zamawiający odrzuca ofertę między innymi, gdy: zaoferowany przez wykonawcę przedmiotu zamówienia nie spełnia wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia, niezłożenie lub nieuzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych na wezwanie z art. 107 ust.

Czy wyklucza się wykonawcę, którego ofertą została odrzucona?

Wykonawca odrzucony nie bierze już udziału w postępowaniu, gdyż jego oferta zawierała błąd. Brak reakcji może doprowadzić do wyboru innej oferty również obarczonej błędem. Wyeliminowanie takiej oferty konkurenta mogłoby zaś doprowadzić do konieczności unieważnienia postępowania przez zamawiającego.

Czy przy wyliczeniu średniej należy uwzględnić oferty odrzucone?

Czy przy wyliczeniu średniej należy uwzględnić oferty odrzucone? Tak, należy wziąć pod uwagę ceny odrzuconych ofert, nawet tych nieodpowiadających treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Jak obliczyć razaco niska cena?

Najpierw sumujemy wartość wszystkich złożonych ofert. Następnie otrzymaną wartość dzielimy przez liczbę ofert. W ten sposób mamy już średnią arytmetyczną cen. Teraz wystarczy policzyć, czy interesująca nas cena jest niższa o co najmniej 30% od średniej arytmetycznej cen.

Kiedy można odstąpić od wezwania do rażąco niskiej ceny?

Przepisy Prawa zamówień publicznych nakazują Zamawiającemu zwrócenie się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących podejrzenia rażąco niskiej ceny, gdy cena całkowitej oferty jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o VAT lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.

Czy w ramach badania ofert zamawiający ma obowiązek wyjaśniania wątpliwości dotyczących ceny?

Zgodnie z prawem zamawiający ma obowiązek wezwać do wyjaśnienia kalkulacji cenowej, wówczas gdy w jego ocenie cena lub koszt są rażąco niższe od średniej cen innych ofert bądź od wartości przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości zamawiającego co do ich realności (ustawa Pzp mówi o różnicy 30%).

Czy w trybie zapytania ofertowego można wzywać wykonawcę do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny?

Aby wezwać wykonawcę do wyjaśnień wystarczy, że cena oferty będzie niższa o 30% od wartości zamówienia. Pytanie: Jak zamawiający ma ocenić ofertę pod kątem rażąco niskiej ceny.

Czy można poprawić kosztorys ofertowy?

Jak poinformować wykonawcę o odrzuceniu oferty?

Zamawiający, przekazując wykonawcom informacje, o których mowa w zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty, w tym również o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, obowiązany jest podać uzasadnienie faktyczne i prawne, także w przypadku odrzucenia oferty.

Czy można wycofać ofertę po otwarciu ofert?

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

Czy ofertą podlega negocjacji?

Negocjacjom nie podlegają elementy treści ofert związane z minimalnymi wymaganiami dotyczącymi przedmiotu zamówienia lub realizacji zamówienia określonymi w opisie potrzeb i wymagań (OPW). Negocjacje mogą obejmować warunki zamówienia w celu podniesienia jego efektywności.

Czy ofertą ostateczna podlega badaniu przez zamawiającego pod kątem podstaw odrzucenia?

Oferty i oferty ostateczne podlegają takiej samej weryfikacji. W jej toku zamawiający sprawdza, czy oferty te podlegają odrzuceniu na podstawie wszystkich przesłanek z art. 226 ust. 1 nowej ustawy Pzp.

Czy na odrzucenie oferty przysługuje odwołanie?

Odrzucenie oferty może zostać skutecznie zaskarżone do KIO. W razie uwzględnienia odwołania KIO nakaże zamawiającemu unieważnienie czynności odrzucenia i przywrócenie oferty odwołującego do przetargu.

Jak poinformować o odrzuceniu oferty?

O odrzuceniu oferty pracy możesz poinformować telefonicznie lub za pośrednictwem skrzynki mailowej – obie formy są odpowiednie. Pisemna rezygnacja pozwala na lepsze skonstruowanie wypowiedzi i uniknięcie pytań odnoszących się do przyczyn odrzucenia.

Kogo informujemy o odrzuceniu oferty?

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 253 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający informuje równocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty, o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Jak ładnie odrzucić ofertę?

Powiadom rekrutującego, którego ofertę odrzucasz, tak szybko, jak tylko to możliwe, nie każąc mu niepotrzebnie czekać. Skontaktuj się bezpośrednio z osobą, która złożyła Ci ofertę. Bądź zwięzły i optymistycznie nastawiony. Nie ma powodu wdawać się w długą, wyjaśniającą Twoją decyzję konwersację.

Kiedy rażąco niska jest cena Pzp?

Zatem, o ofercie z rażąco niską ceną będziemy mówić w przypadku, gdy cena będzie znacząco odbiegała od cen przyjętych, wskazując na fakt realizacji zamówienia poniżej kosztów wytworzenia usługi, dostawy lub roboty budowlanej – co mogłoby skutkować realizacją zamówienia z nienależytą starannością.

Kiedy wykluczyć wykonawcę?

Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę, który naruszył obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub prawa pracy (ukaranego za wykroczenie przeciwko prawom pracownika). Także wtedy, gdy w wyniku rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd.

Co z wadium w przypadku odrzucenia oferty?

Kiedy wadium jest zwracane? Wadium jest zwrotne automatycznie, w sytuacji, gdy upłynął termin związania ofertą w postępowaniu. Także wówczas gdy w przetargu zawarto umowę o zamówienie albo gdy procedurę unieważniono, zamawiający jest zobowiązany zwrócić zabezpieczenie bez konieczności złożenia wniosku.

Czy ofertą niepodpisana podlega odrzuceniu?

Tym samym niepodpisanie oferty w wymaganej formie lub nieprawidłowe złożenie podpisu pod ofertą powoduje w konsekwencji, że oferta podlega odrzuceniu na podst. art. 226 ust. 1 pkt 3 Pzp.

Czy wykonawca, którego oferta została odrzucona, podlega wykluczeniu?

Charakter oświadczenia woli posiada jedynie oświadczenie o odrzuceniu oferty wykonawcy, który podlega wykluczeniu. Na konieczność złożenia takiego oświadczenia ustawodawca wskazuje niejasno, stanowiąc, że „ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą”.

Kategorie Na