Czego nie można refakturować?


Nie można refakturować kosztów usługi, którą w całości najpierw wykorzystał sam podatnik. Podmiot refakturujący może natomiast korzystać z części usług, na które wystawiona została faktura pierwotna.Nie można refakturować kosztów usługi, którą w całości najpierw wykorzystał sam podatnik. Podmiot refakturujący może natomiast korzystać z części usług, na które wystawiona została faktura pierwotna.

Czy można refakturować materiały?

Jak już wspomniałem w przykładzie powyżej, refakturować można niemal każdą usługę czy towar: nikogo nie zaskoczy refakturowanie energii elektrycznej czy pozostałych mediów. Częściej jednak przedsiębiorcy decydują się na refakturowanie kosztów zakupu usług niż towarów.

Czy osoba fizyczna może refakturować?

Jeżeli zatem w analizowanej sytuacji formalnym nabywcą świadczenia jest osoba fizyczna (zgodne z umową), a faktycznym korzystającym z nich spółka, wówczas powinno być dokonane refakturowanie, czyli odsprzedaż usługi; zasadę taką odpowiednio stosuje się w przypadku odsprzedaży towaru (np. energia).

Czy refaktura to sprzedaż?

Refaktura a możliwość doliczenia prowizji Oznacza to, że usługa refakturowana nie powinna być powiększona o dodatkową marżę, prowizję czy inne koszty, ani w żaden sposób ulepszana. Naliczanie marży lub prowizji do odsprzedawanej usługi powoduje, że taką sprzedaż należy rozumieć jako odrębną sprzedaż.

Czy refaktura musi być na tą samą kwotę?

Kwota, na jaką wystawiona zostaje refaktura, powinna opiewać na taką samą wartość jak pierwotna faktura sprzedaży.

Jakie koszty można refakturować?

Odsprzedaż z naliczoną prowizją a refaktura Nie zabrania tego żaden z przepisów nawiązujących do refakturowania. Nie można refakturować kosztów usługi, którą w całości najpierw wykorzystał sam podatnik. Podmiot refakturujący może natomiast korzystać z części usług, na które wystawiona została faktura pierwotna.

Czy paliwo można refakturować?

Refakturowanie zakupu oleju napędowego nie jest prawnie dozwolone na gruncie VAT. Zwrot kosztów jego zakupu powinien być rozliczany między kontrahentami na podstawie innych dokumentów, np. wystawionej noty kredytowej.

Ile jest czasu na wystawienie refaktury?

Refaktura powinna być wystawiana w terminie, w jakim wystawiane są faktury – zasadniczym terminem jest 15. dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonana została usługa. Oczywiście inne terminy, o których mowa w art. 106i VATU, obowiązują również w przypadku wystawiania refaktur.

Czy do refaktury potrzebna jest umowa?

(sygn. akt nr IPPB3/423-235/09-2/EŻ). Podatnik powinien przy tym pamiętać, że refakturowanie usług jest możliwe jedynie w przypadku, gdy strony łączy umowa określająca sprzedaż o charakterze zasadniczym, zaś refakturowanie stanowi sprzedaż uboczną służącą realizacji zawartej umowy.

Czy do refaktury trzeba dołączyć fakturę?

do refaktury konieczne jest dołączenie kopii faktury pierwotnej.

Czy refaktura to przychód?

Należności z tytułu opłat uiszczanych przez najemcę na podstawie wystawianych przez podatnika refaktur nie stanowią przychodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, ponieważ w zakresie uiszczania opłat związanych z eksploatacją przedmiotu najmu właściciel pełni jedynie rolę pośrednika …

Czy można sprzedac bez faktury?

Sprzedaż wyrobów, towarów i usług w sytuacjach, gdy przychód nie jest udokumentowany fakturami, to sprzedaż nieudokumentowana. Przedsiębiorca nie musi wystawiać faktur osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, gdyż taki obowiązek występuje, jeśli zostanie zgłoszone żądanie.

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy Refakturze?

Refakturowanie a moment powstania obowiązku podatkowego VAT Stwierdzono w nich, że datą powstania obowiązku podatkowego w sytuacji refakturowania jest data zakończenia wykonania usługi.

Jaka powinna być data sprzedaży na Refakturze?

Czy osoba prywatna może wystawić refakturę za media?

Czy za najem prywatny można wystawiać faktury VAT? W pliku JPK wynajem mieszkania należy wykazać jako czynność zwolnioną. Refaktura mediów będzie czynnością opodatkowaną, od której będzie Państwu przysługiwało prawo do odliczenia VAT. Na żądanie najemcy mogą Państwo wystawić fakturę.

Po jakim kursie wystawić refakturę?

30 ust. 2 pkt 2 ustawy o rachunkowości, czyli po średnim kursie ogłoszonym przez NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury. Dotyczy to zarówno pierwotnej faktury, jak i refaktury.

Kiedy można zrobić refakturę?

Refaktura powinna być wystawiana w terminie, w jakim wystawiane są faktury – zasadniczym terminem jest 15. dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonana została usługa.

Kiedy nota obciążeniowa a kiedy refaktura?

Nota obciążeniowa dokumentuje przede wszystkim zwrot kosztów poniesionych przez pełnomocnika lub pośrednika. W takim przypadku nie mamy do czynienia z zakupem usługi, którą następnie odsprzedajmy dalej (refakturujemy). Ponosimy jedynie pewien koszt, który od początku powinien ponieść nasz mocodawca.

Jak rozliczyć zakup materiałów?

Konto „Rozliczenie zakupu materiałów” może na koniec okresu sprawozdawczego wykazywać zarówno saldo Wn, jak i Ma. Saldo Wn (materiały w drodze) wykazuje się w bilansie w pozycji „materiały”, natomiast saldo Ma (dostawy niefakturowane) w pozycji „zobowiązania z tytułu dostaw i usług”.

Czym się rozni faktura od refaktury?

Refaktury są wystawiane w taki sam sposób jak tradycyjne faktury sprzedażowe. W nagłówku nie umieszcza się wyrażenia „refaktura”, lecz „faktura”. Dokument ten nie musi być odzwierciedleniem pierwotnej faktury, jednak musi zawierać wszystkie informacje, które wymagane są na zwykłych fakturat VAT.

Jak refakturować rachunek?

Refaktury są wystawiane w taki sam sposób jak tradycyjne faktury sprzedażowe. W nagłówku nie umieszcza się wyrażenia „refaktura”, lecz „faktura”. Dokument ten nie musi być odzwierciedleniem pierwotnej faktury, jednak musi zawierać wszystkie informacje, które wymagane są na zwykłych fakturat VAT.

Do jakiej kwoty można wrzucić w koszty?

ustawy o CIT podatnicy mogą nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od składników majątku, o których mowa w art. 16a i 16b, których wartość początkowa określona zgodnie z art. 16g osiąga limit do 10 000 zł; wydatki poniesione na ich nabycie stanowią wówczas koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do używania.

Czy mogę brac faktury na paliwo?

Jeżeli samochód jest wykorzystywany tylko i wyłącznie w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, przedsiębiorca może odliczyć 100% VAT z faktury za paliwo.

Czy można refakturować paliwo bez koncesji?

możliwe jest refakturowanie kosztów paliwa na podstawie karty paliwowej. Wystawienie takiej refaktury jest dopuszczalne – posiadanie stosownej koncesji oraz zapłata akcyzy nie są w takich przypadkach wymagane.

Czy benzynę można wrzucić w koszty?

Co można refakturować?

Pojęcie refakturowania dotyczy głównie usług, jednak teoretycznie nic nie stoi na przeszkodzie, aby refakturować także towary. Jako najpopularniejszy przykład sytuacji, w której mamy do czynienia z refakturowaniem, można uznać wynajem nieruchomości przedsiębiorcy.