Co kontroluje Inspekcja Handlowa w sklepie?


Głównym celem Inspekcji Handlowej jest prowadzenie kontroli nad artykułami i usługami dostępnymi na rynku, a także sprawdzanie legalności działalności przedsiębiorców uczestniczących w obrocie tymi artykułami i usługami.Kontrola Inspekcji Handlowej obejmuje przede wszystkim:
legalność działania przedsiębiorstwa – czy firma ma wszystkie wymagane zezwolenia, licencje, pozwolenia, decyzje itd.;
sprawdzenie, czy produkty oferowane konsumentom spełniają odpowiednie wymagania (np. oznakowanie CE na produktach elektronicznych);
świadczone usługi;
podanie cen i opisów produktów w widocznym miejscu;
spełnienie obowiązków informacyjnych.

Co może sprawdzić Inspekcja Handlowa?

Inspekcja Handlowa może sprawdzić produkty, usługi czy legalności i rzetelności działania przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. Nie w każdym zakresie. Ze szczegółowym zakresem kompetencji Inspekcji Handlowej możesz zapoznać się w art. 3 i 4 ustawy o Inspekcji Handlowej.

Co sprawdza inspekcja pracy w sklepie?

Inspektorzy PIP mają prawo do oglądania obiektu, maszyn, urządzeń, badań dokumentów, przeglądania akt osobowych i innych dokumentów związanych z zatrudnieniem, weryfikacji tożsamości pracowników oraz przebywających na terenie firmy, prowadzenia przesłuchań, wglądu do oświadczeń o legalności pracy.

Za co jest odpowiedzialna Inspekcja Handlowa?

Inspekcja Handlowa prowadzi kontrole: artykułów nieżywnościowych i usług oraz obowiązków przedsiębiorców, produktów w zakresie spełniania ogólnych wymagań bezpieczeństwa i oceny zgodności z wymaganiami, paliw i paliw stałych.

Co można zgłosić do Inspekcji Handlowej?

Do wojewódzkich inspektoratów IH konsumenci mogą zgłaszać potrzebę kontroli produktu nieżywnościowego, usługi lub przedsiębiorcy oraz przesłać sygnał o niebezpiecznym produkcie.

Na czym polega kontrola w sklepie?

Kontrola Inspekcji Handlowej obejmuje przede wszystkim: legalność działania przedsiębiorstwa – czy firma ma wszystkie wymagane zezwolenia, licencje, pozwolenia, decyzje itd.; sprawdzenie, czy produkty oferowane konsumentom spełniają odpowiednie wymagania (np.

Jakie kary może nałożyć Inspekcja Handlowa?

Za co może ukarać PIP?

Jedne z najczęstszych wykroczeń, za jakie PIP nakłada kary to: niewypłacenie wynagrodzenia za pracę, zmuszanie pracownika do pracy ponad ustalone normy czasu pracy, nieudzielanie urlopu wypoczynkowego.

Co kontroluje inspektor inspekcji handlowej?

Głównym celem Inspekcji Handlowej jest prowadzenie kontroli nad artykułami i usługami dostępnymi na rynku, a także sprawdzanie legalności działalności przedsiębiorców uczestniczących w obrocie tymi artykułami i usługami.

Jakie uprawnienia ma Inspekcja Handlowa?

kontrola usług, kontrola legalności i rzetelności działania przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w rozumieniu odrębnych przepisów w zakresie produkcji, handlu i usług, kontrola przestrzegania przez przedsiębiorców przepisów określonych ustaw.

Pod co podlega Inspekcja Handlowa?

Państwowa Inspekcja Handlowa podlega Ministrowi Handlu Wewnętrznego.

Z jakimi problemami udajemy się do Inspekcji Handlowej?

Konsumenci informują Inspekcję Handlową o tym, że w osiedlowym sklepie produkty nie są oznakowane ceną albo że kwota widniejąca na półce nie zgadza się z tą na rachunku. Klienci zgłaszają także przypadki sprzedaży towarów przeterminowanych.

Ile trwa inspekcja handlowa?

Czas trwania postępowania Wynik postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich Inspekcja Handlowa przedstawia stronom w terminie 90 dni od dnia doręczenia wniosku o wszczęcie tego postępowania. Termin ten może zostać przedłużony w przypadku sporu szczególnie skomplikowanego.

Czy można anonimowo zglosic do inspekcji pracy?

Państwowa Inspekcja Pracy zapewnia anonimowość pracownikom, którzy składają skargę, chyba że wyrażą pisemną zgodę na ujawnienie informacji, iż kontrola jest przeprowadzana w związku ze złożoną skargą.

W czym może pomóc Inspekcja pracy?

Zakres kontroli PIP kontroluje pracodawców co do wywiązywania się z takich obowiązków jak wypłata wynagrodzenia, przestrzeganie czasu pracy, urlopy wypoczynkowe, ochrona praw kobiet, zatrudnionych osób niepełnosprawnych i młodocianych, a także kontrola standardów wynikających z bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kto kontroluje sklepy?

W Polsce istnieje specjalny organ zajmujący się kontrolą jakości produktów – zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i internetowych – to Państwowa Inspekcja Handlowa. Jej nadrzędnym celem jest ochrona interesów konsumentów, a także interesów państwa.

Co kontroluje inspektor Inspekcji Handlowej?

Głównym celem Inspekcji Handlowej jest prowadzenie kontroli nad artykułami i usługami dostępnymi na rynku, a także sprawdzanie legalności działalności przedsiębiorców uczestniczących w obrocie tymi artykułami i usługami.

Jakie uprawnienia ma Inspekcja Handlowa?

kontrola usług, kontrola legalności i rzetelności działania przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w rozumieniu odrębnych przepisów w zakresie produkcji, handlu i usług, kontrola przestrzegania przez przedsiębiorców przepisów określonych ustaw.

Z jakimi problemami udajemy się do Inspekcji Handlowej?

Konsumenci informują Inspekcję Handlową o tym, że w osiedlowym sklepie produkty nie są oznakowane ceną albo że kwota widniejąca na półce nie zgadza się z tą na rachunku. Klienci zgłaszają także przypadki sprzedaży towarów przeterminowanych.

Ile lat wstecz kontroluje inspekcja pracy?

Kontrole PIP ile lat wstecz Inspektor pracy może kontrolować firmę nawet do 10 lat do tyłu czyli tak długo jak pracodawca przedsiębiorca ma obowiązek posiadania akt osobowych pracowników.

Kiedy kontrola bez zawiadomienia?

Kontrola podatkowa może zostać także wszczęta, jedynie po okazaniu legitymacji służbowej, bez wcześniejszego zawiadamiania o niej. Stanie się tak, gdy czynności kontrolne są niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia.

Jakie etapy obejmuje kontrola?

Ze względu na sposób przeprowadzenia kontroli mamy: 1) inspekcję – obserwacja zachowań ludzi w jednostce kontrolowanej, 2) lustrację – ocenę stanu rzeczywistego badanego przedmiotu czy wyników określonych działań, 3) rewizję – najczęściej kontrola finansowa, 4) wizytację – ocena przez bezpośredni wgląd w całokształt …

Czy Inspekcja Handlowa zawiadamia o kontroli?

Organ kontroli zawiadamia przedsiębiorcę o zamiarze wszczęcia kontroli. 2. Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli.

W czym pomoże Inspekcja Handlowa?

Inspektorzy udzielają porad dotyczących sprzedaży, usług, wad produktów, składania reklamacji, korzystania z gwarancji i innych praw.

Jaka kara za brak cen na towarach?

Co najczęściej kontroluje PIP?

PIP, czyli Państwowa Inspekcja Pracy, nadzoruje i kontroluje, czy przedsiębiorca lub inna jednostka działa zgodnie z prawem pracy. Sprawdza m.in. legalność zatrudnienia, zachowanie zasad BHP i odpowiedniego czasu pracy, a także wiele innych obszarów.

Kategorie Co